Constructieafbeelding

"Constructieafbeelding" is de grafische weergave van de constructie en alle gerelateerde gegevens. Afhankelijk van het geactiveerde projectonderdeel maakt "Constructieafbeelding" passende specifieke opdrachten in het grafische gebied mogelijk: Algemeen, Constructie, Lasten, Resultaten, Staalverbindingen, Beton, Staal, Hout

 

Algemeen:

Selections   Selecties:

Selecties weergeven en beheren

 

Select node   Selecteer knoop:

Voeg eigenschappen toe aan de selectie van een enkel knooppunt of een set knooppunten met één opdracht. Klik op een knooppunt om het te selecteren (houd de Shift-toets ingedrukt om een groep knooppunten te selecteren). Een andere manier om een of meer knooppunten te selecteren, is een selectiegebied te definiëren door de muisaanwijzer rond de specifieke knooppunten te slepen of knooppunten in het raster te selecteren:

 

Select node in the grid

De geselecteerde knooppunten zijn rood gekleurd (standaard) in het grafische gebied

 

Select member   Selecteer staaf

 

Select vertex   Selecteer punt

 

Select border line   Selecteer lijn

 

Select plate region   Selecteer gebied

 

Snap to member   Snap naar staaf:

Snap naar het dichtstbijzijnde punt van een staaf

 

Snap to polyline   Snap naar polylijn

 

Snap to grid lines   Snap naar stramienlijn:

Snap naar dichtstbijzijnde snijpunt van stramienlijnen

 

Snap to grid points   Snap naar grid:

Snap naar het dichtstbijzijnde gridpunt

 

Zoom window    Zoom in met venster:
Wordt gebruikt om de Constructieafbeelding te vergroten. De grootte van de weergave kan variëren van 10% tot 500%. Nadat u deze knop hebt geselecteerd, wijst u een van de hoeken van de nieuwe weergave aan en sleept u de muis (terwijl u de muisknop ingedrukt houdt) naar de tweede hoek. Nadat u de muisknop hebt losgelaten, wordt de de nieuwe weergave vergroot

 

Fit to window    Zoom alles:
Wordt gebruikt om de Constructieafbeelding aan het grafische venster aan te passen. De gehele constructie kan maximaal worden vergroot, zodat deze de afmeting krijgt van het venster. De vergroting is afhankelijk van de afmeting van het Constructieafbeelding venster

Dynamic zoom   Zoom dynamisch:

Zoom in of uit de constructie door de muisaanwijzer in het grafische gebied te verplaatsen. De richting van de muisaanwijzer geeft de richting van de zoombewerking aan: als de muisaanwijzer naar boven beweegt, het object wordt ingezoomd, en als de cursor naar beneden beweegt, het object is uitgezoomd

 

Previous view   Vorig beeld:

De vorige weergave van de constructie

 

Dynamic pan   Dynamisch verschuiven:
Verschuif de constructie met behoud van de oorspronkelijke resolutie op een gewenste locatie in de Constructieafbeelding door te klikken en met de muis in een willekeurige richting te slepen

 

Orthogonal view   Orthogonale aanzicht: XY-vlak aanzicht (bovenaanzicht)

Constructieafbeelding geprojecteerd in het XY-vlak (bovenaanzicht)

 

Isometric view   Isometrische aanzicht:

Isometrische weergave van een constructie

Isometric view of a structure

 

Projectievlakken van een constructie:

Projection planes

 

Dynamic view   Dynamische rotatie:

Roteer de constructie dynamisch: houd de linker muisknop ingedrukt en beweeg de cursor over het scherm

 

Rotate X Axis Forward   Roteren naar voren:

Roteer de constructie voorwaarts om de X-as

 

Rotate X Axis Backward   Roteren naar achteren:

Roteer de constructie achterwaarts om de X-as

 

Rotate Z Axis Forward   Roteren links:

Roteer de constructie links om de Z-as

 

Rotate Z Axis Backward  Roteren rechts:

Roteer de constructie rechts om de Z-as

Constructie:

Add members   Voeg staaf toe:
Voeg staven/knooppunten toe

 

Delete memers   Verwijder staaf/knoop:

Verwijder geselecteerde staven en/of knopen. Wanneer een knooppunt wordt verwijderd, worden ook alle aangesloten staven verwijderd

 

Move release   Verplaats scharnier:

Verplaats staafaansluitingen over de volledige lengte van de staaf

 

Divide members   Opdelen staven:

Wordt gebruikt om staven op te delen op basis van afstand of aantal delen

 

Split members   Staven koppelen:

Staven die elkaar kruisen in hedzelfde vlak, koppelen door het toevoegen van een extra knoop

 

Internal objects adding mode   Toevoegingsmodus voor interne objecten:

Voeg interne objecten (zoals opleggingen, staafaansluitingen, enz.) toe aan de staaf zonder het te splitsen op de punten van het toevoegen van objecten:

 

Internal objects adding mode example

 

O1 - een interne oplegging op een staaf zonder "Toevoegingsmodus voor interne objecten"

O2 - een interne oplegging op een staaf met "Toevoegingsmodus voor interne objecten"

 

Region object   Maak gebied object:

Ken eigenschap toe aan gebied object

Polyline object   Definieer polylijn:

Ken eigenschap toe aan een polylijn

 

Point object   Definieer punt:

Ken eigenschap toe aan een punt

 

Beam definition   Balkdefinitie:

Open balkdefinitie venster

 

Elastic foundation   Elastische ondersteuning:

Definieer elastische ondersteuning eigenschappen

 

Fixed support   Inklemming:

Definieer inklemming

 

Yr' support   Yr':

Definieer rotatie rond lokale Y-as in de oplegging

 

Spring support   Veer:

Definieer een veerwaarde in de oplegging

 

Move support   Verplaats oplegging:

Verplaats een oplegging langs de as van de staaf

 

Split supports   Staaf delen bij plaatsen van oplegging:

Plaats een oplegging door de staaf in twee staven te delen

 

Delete supports   Verwijder oplegging

 

Free release   Scharnier:

Definieer momentvrije staafverbinding

 

Spring release   Rotatieveer:

Definieer een veerwaarde in de verbinding

Lasten:

Toggle definition window   Toggle definitie venster:

Bekijk of verberg het definitie venster in de Lastengenerator

 

Set load's category   Instellen van de lastcategorie:

Stel de lastcategorie in op een constructiedeel in de Lastengenerator. Elk eerste gebruik van deze opdracht (indien het constructiedeel geen lastcategorie heeft) kent aan het constructiedeel een begintoestand toe die bestaat uit de categorienaam van de geselecteerde belasting en automatisch herkende veld- en niveaunummers afhankelijk van het constructieontwerp; elk volgend gebruik van deze opdracht met dezelfde of verschillende lastcategorie zal alleen de bestaande categorie bijwerken, maar niet het veld en niveau

 

Add movable partitions  Voeg separaties toe

 

Set element's classification   Instellen van de elementclassificatie:

Stel de classificatie van het element in op een constructiedeel in de Lastengenerator; beschikbare classificaties:

Element's classifications

Indien het constructiedeel eerder aan een elementclassificatie was toegewezen, wordt bij elk gebruik van deze knop de bestaande classificatie bijgewerkt naar de nieuwe status

 

Set roof type   Instellen van de daktype:

Stel het daktype in op het constructiedeel in de Lastengenerator. Indien het constructiedeel eerder aan een daktype was toegewezen, wordt bij elk gebruik van deze knop het bestaande type bijgewerkt naar de nieuwe status

 

Overhang   Overstek

 

Add dead load element   Toevoegen permanente belasting element:

Voeg het permanente belasting element toe aan het constructiedeel in de Lastengenerator. Indien het constructiedeel is toegewezen aan meer dan één permanente belasting element, dan zal elk gebruik van deze knop één element toevoegen aan het laatst toegewezen element

Remove dead load element   Verwijder permanente belasting element:

Verwijder het permanente belasting element van het constructiedeel in de Lastengenerator. Indien het constructiedeel is toegewezen aan meer dan één permanente belasting element, dan zal elk gebruik van deze knop één element verwijderen van het laatst toegewezen element

 

Reset floor/field   Herstel verdieping/veld:

Verwijder het niveau, het veld en de categoriestatus van het constructiedeel in de Lastengenerator

 

Next field   Volgend veld:

Update het constructiedeel naar hoger met 1 veldstatus in de Lastengenerator. Indien het constructiedeel eerder niet was toegewezen aan een veldstatus, is de knop niet actief voor het geselecteerde constructiedeel

 

Previous field   Vorig veld:

Update het constructiedeel naar lager met 1 veldstatus in de Lastengenerator. Indien het constructiedeel eerder niet was toegewezen aan een veldstatus, is de knop niet actief voor het geselecteerde constructiedeel

 

Next level   Volgend niveau:

Update het constructiedeel naar hoger met 1 niveaustatus in de Lastengenerator. Indien het constructiedeel eerder niet was toegewezen aan een niveaustatus, is de knop niet actief voor het geselecteerde constructiedeel

 

Previous level   Vorig niveau:

Update het constructiedeel naar lager met 1 niveaustatus in de Lastengenerator. Indien het constructiedeel eerder niet was toegewezen aan een niveaustatus, is de knop niet actief voor het geselecteerde constructiedeel

 

Load definition   Lastdefinitie:

Definieer belastingen en belastinggevallen. Pas belastingen toe op knooppunten en staven in de lokale of globale richting

 

Load combinations   Lastcombinaties:

Definieer belastingscombinaties voor UGT en GGT volgens de nationale codes

 

Fit forces to window   Auto zoom:

Pas krachten in venster

Resultaten:

Axial forces Nx Axial forces Ny   Normaalkrachten (Nx, Ny):

Weergave van normaalkrachten op de constructie (standaard in bruine kleur)

Axial forces Nx

 

Biaxial X normal force Biaxial Y normal force Principal biaxial normal force N1 Principal biaxial normal force N2   Biaxiale normaalkrachten / Biaxiale hoofdkrachten (Nx, Ny, N1, N2):

Weergave van biaxiale normaalkrachten / biaxiale hoofdkrachten op de constructie (standaard in bruine kleur)

 

Shear forces Vy Shear forces Vz Shear forces Vx FEM Shear forces Vy FEM Shear forces Vxy   Dwarskrachten (Vx, Vy, Vz):

Weergave van dwarskrachten op de constructie (standaard in blauwe kleur)

Shear forces Vz

 

Concrete shearcheck X Concrete shearcheck Y Concrete shearcheck uX Concrete shearcheck uY   Beton dwarskrachtcontrole (X, Y, uX, uY)

 

Bending moments Mx Bending moments My Bending moments Mz Torsional moments Mxy Principal moments M1 Principal moments M2   Buigende / Torsie / Hoofdmomenten (Mx, My, Mz, Mxy, M1, M2):

Weergave van buigende/torsie/hoofdmomenten op de constructie (standaard in paarse kleur)

Bending moments My

 

Combined moments X Combined moments Y   Gecombineerde momenten (Mx+Mxy, My+Mxy):

Wapeningsmoment ten behoeve van de vereiste wapening aan de boven- / onderkant in de X'- of Y'-richting [kNm/m]

 

Member deflections   Staafdoorbuigingen:

Member deflections

 

Nodal displacements Nodal displacements X Nodal displacements Y Nodal displacements Z   Knoopverplaatsingen

Weergave van knoopverplaatsingen op de constructie

 

Show loads on structure   Toon lasten op constructie

 

Show sum of loads for members   Toon som van de belastingen per staaf

 

Stresses   Spanningen:

Stresses sigma;x Stresses sigma;y Stresses tau;xy Stresses sigma;1 Stresses sigma;2 Stresses tau;xz Stresses tau;yz Stresses tau;1 Stresses sigma;c Combined X stresses Combined Y stresses  

Weergave van spanningen op de constructie

 

Filter sigma   Filter sigma:

Filter voor normaalspanningen. Spanningen kunnen gefilterd worden wanneer deze worden opgegeven bijvoorbeeld via staal of wanneer de gebruiker deze criteria bepaald of wanneer er ander materialen gebruikt worden

 

Local directions   Lokale richtingen:

Pas een veelhoekige zone toe met voorgedefinieerde lokale richtingen

Support reactions   Oplegreacties:

Weergave van oplegreacties (vorm X, Y, Z, Xr, Yr, Zr) op de constructie

Support reactions X, Z, Yr

 

Soil pressure   Gronddruk:

Weergave van de gronddruk op de constructie

Soil pressure

 

Reinforcement   Wapening:

Pas meerlagige hoofd- en/of verdeelwapening toe op lokale richtingszone(s) of de gehele plaat

 

As;req X   As;ben X:

Benodigde wapening in de lokale X’-richting [mm2/m]

 

As;req Y   As;ben Y:

Benodigde wapening in de lokale Y’-richting [mm2/m]

 

 Required reinforcement As;req Bottom,X   Benodigde wapening (As;ben Onder,X):

Benodigde wapening aan de onderkant in de X’-richting [mm2/m]

 

 Required reinforcement As;req Bottom,Y   Benodigde wapening (As;ben Onder,Y):

Benodigde wapening aan de onderkant in de Y’-richting [mm2/m]

 

Required reinforcement As;req Top,X   Benodigde wapening (As;ben Boven,X):

Benodigde wapening aan de bovenkant in de X’-richting [mm2/m]

 

Required reinforcement As;req Top,Y   Benodigde wapening (As;ben Boven,Y):

Benodigde wapening aan de bovenkant in de Y’-richting [mm2/m]

 

Reinforcement legend   Wapening legenda:

Toon wapening legenda tabel

 

Value range   Bandbreedte:

Waarde-bereik als mogelijkheid om het bereik van de waarden die getoond worden in te stellen

 

LE results   L.E. berekeningsresultaten:

Switch tussen lineaire en niet-lineaire resultaat modes indien ze beschikbaar zijn

 

Fit forces to window   Auto Zoom:

Pas krachten in venster

Staalverbindingen:

Drawing print   Afdrukken:

Constructie tekeningen afdrukken inclusief opmaakeigenschappen en afdrukvoorbeeld

 

DXF print   DXF afdrukken:

Constructie tekeningen opslaan en afdrukken als DXF-bestanden. Transponeert de tekeningen van de staalverbindingen naar DXF- formaat

Relative units   Relatief:

Weergave van Unity check (UC) histogram of M-Phi grafiek in relatieve eenheden

 

Absolute units   Absoluut:

Weergave van Unity check (UC) histogram of M-Phi grafiek in absolute eenheden

Beton:

Set   Instellen:

Stel betoneigenschappen (zoals doorbuigingen en verplaatsingen) in op de constructie

 

Add pile   Voeg paal toe:

Voeg paal toe aan het funderingsplan

 

M-Kappa intermediate results   M-Kappa tussenresultaten

 

Axial forces Nx Axial forces Ny   Normaalkrachten (Nx, Ny):

Weergave van normaalkrachten op de constructie (standaard in bruine kleur)

 

Shear forces Vy Shear forces Vz    Dwarskrachten (Vy, Vz):

Weergave van dwarskrachten op de constructie (standaard in blauwe kleur)

 

Bending moments Mx Bending moments My Bending moments Mz   Buigende momenten (Mx, My, Mz):

Weergave van buigende momenten op de constructie (standaard in paarse kleur)

 

Show loads on structure   Toon lasten op constructie

 

Show sum of loads for members   Toon som van de belastingen per staaf

 

Support reactions   Oplegreacties:

Weergave van oplegreacties (vorm X, Y, Z, Xr, Yr, Zr) op de constructie

Fit forces to window   Auto Zoom:

Pas krachten in venster

 

Select support   Selecteer oplegging

 

Add linear X dimension   Voeg toe X-as lineaire maatlijnen

 

Add linear Y dimension   Voeg toe Y-as lineaire maatlijnen

 

Add aligned dimension   Voeg toe maatlijnen parallel

 

Drag dimension   Sleep maatlijn

 

Delete dimension   Verwijder maatlijn

 

Grid lines   Stramienen:

Definieer of bewerk stramienen

 

Generate dimensions   Genereer maatlijnen

Genereer automatisch maatlijnen op de gehele constructie

 

Delete generated dimensions   Verwijder maatlijnen

Verwijder automatisch gegenereerde maatlijnen van de gehele constructie

Staal:

Add properties   Instellen:

Stel staalcontrole-eigenschappen (zoals doorsnede controle, kip, knik, doorbuigingen, brandwerendheid) in op de constructie

 

Steel temperature   Staaltemperatuur:

Grafische weergave van de brandwerendheid berekeningsresultaten

 

Ambient temperature   Omgevingstemperatuur:

Grafische weergave van de brandwerendheid berekeningsresultaten

Fyd   Fyd:

Grafische weergave van de brandwerendheid berekeningsresultaten (Fyd diagrammen)

Steel fire protection chart

Hout:

Add properties   Instellen:

Stel houtcontrole-eigenschappen (zoals doorsnede controle, kip, knik, doorbuigingen, brandwerendheid) in op de constructie