Instellingen

Instellingen

Via de hoofdknop links boven in het beeldscherm, kan toegang worden verkregen tot de 'Algemene instellingen'. Kies daarbij voor de knop 'Opties'. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Norm:

Het is mogelijk de normen te kiezen die gebruikt worden in berekeningen van Lasten, Staal, Beton, Hout of Staalverbindingen. De getoonde keuzes zijn afhankelijk van de gekozen algemene norm. De gekozen norm voor Lasten bepaalt ook de belastingcombinaties. Bij de normstelling "Geen" worden enkel de belastingcombinaties van het type UGT (Uiterste Grens Toestand) en BGT (Bruikbaarheids Grens Toestand) gehanteerd.

 • Kies als eerste voor de "Algemene norm'. Hiermee worden de relevante normen voor Lasten, Beton, Staal, Staalverbindingen en Hout ingesteld.
 • Indien gewenst, kunnen voor de onderwerpen Lasten, Beton, Staal, Staalverbindingen en Hout alternatieve normen worden ingesteld.

Taal:

Er zijn meerdere talen beschikbaar binnen MatrixFrame®. Deze talen kunnen onafhankelijk worden ingesteld voor het beeldscherm en voor de uitvoer via de printer of PDF. De taalinstellingen voor het afdrukken worden geregeld binnen de rapportage module.

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Litouws

Beton:

Algemeen:

 • Automatisch hernummeren constructiedelen: rekenmodellen worden opgebouwd uit knopen en staven. Staven die in elkaars verlengde liggen, kunnen samengesteld worden tot constructiedelen. Met deze instelling wordt de nummering van de constructiedelen door MatrixFrame® automatisch geregeld.
 • Filter netten o.b.v. grootste diameter: xxxxx

Kolommen/wanden:

 • Aanpassen Nd en Md: xxxxx
 • Aantal staafsneden: xxxxx
 • Combineer verschillende profielen tot 1 kolom: xxxxx

Balken/vloeren:

 • Controleer verankering bij hoogtesprong: xxxxx
 • Toets scheurvorming als milieuklasse = X0/XC1: xxxxx
 • Toets symmetrische staafcombinaties: xxxxx
 • Toets verankering overstek/elastische bedding: xxxxx
 • Toets verandering interne staafaansluiting: xxxxx
 • Toets verankering onderkant prefab wapening: xxxxx
 • Toets op gedrongen liggers: xxxxx
 • Bewaren basiswapening na herberekening: xxxxx
 • Bewaren bijlegwapening na herberekening: xxxxx
 • Bewaren basis/bijlegwapening (geavanceerd): xxxxx
 • Verlenging flankwapening: xxxxx
 • Uitzetten keuzelijst wapeningsdiameters: xxxxx
 • Ontwerp basis en bijlegwapening met gelijke diameters: xxxxx
 • Snedegrootte voor berekening doorbuiging: xxxxx
 • Hoek drukdiagonaal: xxxxx
 • Elastische bedding K-Lambda: xxxxx
 • Negeer normaalkracht voor wapeningsberekening: xxxxx
 • Geavanceerde Z-berekening: xxxxx
 • Geavanceerde hefboomsarm berekening: xxxxx
 • Controle op conflicterende diameters: xxxxx
 • Afronden staafaantallen voor netten: xxxxx
 • Negeer gedrongen liggers: Indien Lov kleiner is dan xxxxx
 • Negeer EN1992#9.2.3(3.4) #6 indien Mx is < dan: xxxxx
 • Scheurvormingstoets EN1992: xxxxx
 • Detecteer nulpositie met tolerantie My: xxxxx
 • Sta beugels toe voor dunne vloeren; negeer #9.3.2(1): xxxxx
 • Drempelwaarde voor het detecteren van sneden: xxxxx
 • Deel snedes op indien de normaalkracht verandert: xxxxx
 • Lange <= korte termijn: xxxxx
 • Staaldiagram, hellende tak: xxxxx
 • Beta factor: statisch=1.0 en dynamisch=0.5 xxxxx
 • Asi reductie voor tralieliggers: xxxxx
 • Controle As;dbmin voor gedrongen liggers: xxxxx
 • Bovenstaaf tralieligger negeren: xxxxx

Defaults: 

 • Diameter beugels: xxxxx
 • Diameter hoofdwapening: xxxxxx
 • Diameter verdeelwapening: xxxxx

FNL wapening:

 • Positie: mm2, staven of %

Staal:

 • Invoer fy;d/fy;md door gebruiker: xxxxx
 • Toegestane delta-Z verplaatsing: xxxxx
 • Controleer torsie wanneer moment is groter dan: xxxxx
 • Optimalisatie: zonder/met iteraties xxxxx
 • Toetsing doorbuiging 2D: Z' en/of Z" richting
 • Toetsing doorbuiging 3D: Y' en/of Z' en/of Z" richting

Hout:

 • Toetsing doorbuiging 2D: Z' en/of Z" richting
 • Toetsing doorbuiging 3D: Y' en/of Z' en/of Z" richting

Staalverbindingen:

 • Controle lassen op minimale dikte: xxxxx
 • Herverdeling toepassen: xxxxx
 • Verlaging effectieve capaciteit boutrijen (1,8 x Ft;u;d): xxxxx
 • Validaties en voorstellen: inschakelen validaties, stoppen bij foutmelding en tonen voorstellen
 • Correcties: auto/gebruiker
 • Diversen: evenwicht

Mappen:

 • Ga naar laatst gebruikte map: xxxxx
 • Laatste project openen na opstarten: xxxxx
 • Map voor bibliotheek: xxxxx
 • Map voor instellingen eigenschappen: xxxxx
 • Map voor DXF templates: xxxxx
 • Map voor gegeneerde DXF tekeningen: xxxxx
 • Map voor prototype bestanden: xxxx
 • Instellen van de default paden: knop waarmee alle map instellingen weer naar de default instelling gezet kunnen worden

Overig:

 • Autosave: xxxxx
 • Templates: Automatisch lagenbeheer en schakelen van lagen. xxxxx
 • Automatische opties: Stramienen en hernummeren van lasten. xxxxx 
 • Importeren/exporteren: Instellingen voor het importeren en exporteren van rekenmodellen via DXF.
  Naam: de naam van de laag waarop de staven staan die geïmporteerd moeten worden.
  Schaalfactor: De meeste CAD systemen werken in mm's. MatrixFrame® werkt in meters. Deze schaalfactor is voor de juiste conversie.
  Lijntype en kleur: dit zijn instellingen die enkel voor de export naar DXF van toepassing zijn.
 • Resultaten:
  Meervoudige processor: xxxxx
  Geavanceerde rasters voor spion: xxxxx
  Negeer opgeslagen resultaten: xxxxx
  Sla resultaten op in een apart bestand: xxxxx
  Minimaal aantal resultaat staven om de geheugenreservering te ........  xxxxxxxxxxx

Aanpassen:

 • In dit dialoog kunnen de knoppen van het 'quick access menu' ingesteld worden. Dit menu staat linksboven in het beeldscherm. 
 • De default knoppen zijn: Nieuw, open, opslaan, afdrukken, afdrukvoorbeeld, exporteren naar Word, rapportinstellingen, afbeelding opnemen, undo, redo en projecteigenschappen.

Over MatrixFrame®:

In dit scherm staat informatie over:

 • Programmanaam: MatrixFrame®
 • Versienummer [major] [minor] [build nummer]

Dongle info: gegevens die betrekking hebben op de licentie:

 • Sleuteltype: hardlock of softlock
 • Licentienummer: xxxxx
 • Vervaldatum: xxxxx
 • Productnaam: xxxxx
 • Productversie: xxxxx
 • Licenties: xxxxx
 • Actieve modules: De software is modulair opgebouwd. In deze lijst staan de modules die binnen deze licentie geactiveerd zijn.
 • Instellingen: hardlock of softlock: xxxxx
 • Instellingen: Netwerk of lokaal: xxxxx
 • Activeren: xxxxx
 • Vingerafdruk: xxxxx
 • Opschonen: xxxxx
 • Overzicht licenties: uitleg netwerklicenties xxxxx