Versie 6.1: Release notes

Release notes MatrixFrame® versie 6.1-SP4

Verwerkt in versie 6.1-SP4 (Juni 2024)

Dit servicepakket update MatrixFrame, MxTools en MxFloor, lost problemen op voor betere prestaties.

Bug Fixes

MatrixFrame

 • Crash bij rapportvoorvertoning: Het probleem dat ervoor zorgde dat het programma crashte bij het aanmaken van een rapportvoorvertoning is opgelost.
 • Schaal van structuurafbeeldingen: De schaal van structuurafbeeldingen in rapporten is aangepast om verkleining te voorkomen.
 • Paginanummering Prefix: De mogelijkheid om een prefix in te stellen in de paginanummering dialoog is hersteld.
 • Generatieve belastinggevallen Envelope: Een envelope voor generatieve belastingsgevallen is toegevoegd aan het ondersteuningsreactierapport onder de naam "Imposed Envelope."
 • Afbeeldingspad Symbolen: Het probleem waarbij afbeeldingen verdwenen uit rapporten wanneer speciale symbolen in het pad aanwezig waren, is opgelost.
 • Verplaatsingsverschillen in vakwerk: Onverwacht grote verplaatsingsverschillen tussen de boven- en onderstaaf van het vakwerk zijn opgelost tijdens de doorbuigingscontrole of niet-lineaire verzameling van elementen.
 • Zichtbaarheid in betondialoog: De zichtbaarheid van ondersteuningen, vrijgaven en andere objecten in de betondialoog is hersteld.
 • Toleranties NEN-EN1993 Tabel 6.6: Toleranties zijn geïmplementeerd om te bepalen of een diagram lineair of paraboolvormig is en om de juiste kc-factor te kiezen.
 • Schaal van beugels in rapporten: De schaal van beugels in rapportafbeeldingen is nu correct.
 • Plaatsing van windbelasting: De plaatsing van windbelastingen op kolomelementen is gecorrigeerd wanneer een deel van de kolom onder het maaiveld is geplaatst.
 • Industriële belastingcategorieën: Alle industriële gebruiksbelastingcategorieën E2 kunnen nu worden geselecteerd voor zowel kortetermijn- als langetermijnacties op basis van de keuze van de gebruiker.
 • Invoer voor kruipberekening: Verbeterde invoer voor kruipberekening door "Inf" te veranderen in "50y"; leeftijdsinvoer voor meer dan 50 jaar, zoals 100y, wordt geaccepteerd; en de invoer van jaren wordt genoteerd met "y" (bijv. "30y").

 

MatrixTools

 • Waarschuwingen bij ponsberekeningen: Wanneer de ponsberekeningsresultaten correct zijn, worden waarschuwingen voor plaatgeometrieproblemen nu weergegeven in blauw in plaats van rood. De tekst van de rapportkoppen verandert afhankelijk van het type constructie-element (muur/kolom).
 • Strut & Tie kolombasispositie: De positie van de kolombasisplaat in het strut&tie-model is gecorrigeerd en blijft nu altijd gecentreerd in de fundering.
 • Unity Check Resultaten: Unity check resultaten voor buiging en afschuiving zijn nu opgenomen in het rapport.

 

MatrixFloor

 • Verplaatsingen in betoncontrole: Het probleem met grote verplaatsingen in de betoncontrole is opgelost door de tolerantie voor snijpuntposities te vergroten.
 

Release notes MatrixFrame® versie 6.1-SP3

Verwerkt in versie 6.1-SP3 (Maart 2024)

Dit servicepakket update MatrixFrame, MxTools en MxFloor, lost problemen op en introduceert functies voor betere prestaties.

Nieuwe Functies en Verbeteringen

 • Geometrie en Positiecontroles van Belastingen: Een controle op de geometrie geïmplementeerd voor belastingen met vaste posities dichtbij kruisingen van leden, met het advies om referenties van lidkruisingen te gebruiken voor het instellen van belastingsposities.
 • Behandeling van Wapening Blootgesteld aan Brand: Een probleem aangepakt met wapening blootgesteld aan brand wanneer \(h_{red} < d\). Wapening wordt nu beschouwd volgens NEN-EN 1992-1-2 #B.1.2.
 • Update van de Belastingsdatabase: De belastingsdatabase is bijgewerkt om de opgelegde belastingscategorieën van NEN8700 in lijn te brengen met NEN-EN 1991-1-1, waarbij gezorgd is dat eerdere projectconversies dezelfde categorieën behouden.
 • Configuratie van Bodemdrukrapportage Afbeeldingen: De mogelijkheid uitgebreid om een reeks afbeeldingen van bodemdrukrapportages te configureren.
 • CSS-lettertypen in Rapporten: Een optie geïntroduceerd om het overschrijven van CSS-lettertypen in de rapportinstellingen uit te schakelen, waardoor consistent gebruik van CSS-gespecificeerde lettertypen wordt gegarandeerd.

Bug Fixes

 • Decimale Voorinstellingen van het FEM-pakket: Een probleem opgelost waarbij decimale voorinstellingen voor wereldwijde lettertype zichtbaarheidsopties inactief waren voor krachten, steunreacties, en doorbuigingen. Aanpassingen weerspiegelen nu in de gevisualiseerde waarden.
 • Verwerking van AVB-secties: Het onvermogen om AVB-secties te verwerken met MatrixTools binnen MatrixFrame opgelost.
 • Geavanceerde Analyse via de Commandoregel: De commandoregel-API verbeterd voor het uitvoeren van geavanceerde analyses met uitvoeropties voor nodale krachten in JSON-formaat.
 • Invloed op Constructieleden: Een probleem gecorrigeerd waarbij veranderingen in vrijgaven en sectieondersteuning voor één constructielid invloed hadden op de wapening in andere constructieleden.
 • FEM Betoncode Check: Een onjuiste toepassing van \(A_{s,min}\) in trekwapening volgens NEN-EN1992-1-1#9.2.1.1(1) gecorrigeerd.
 • Tolerantie in Berekeningen: De nauwkeurigheid van berekeningen voor NEN-EN 1993-1-1+C2+A1#(NB.74) en NEN-EN 1993-1-1+C2+A1#(NB.75) verbeterd met een tolerantie van 1N voor de gelijkheid van berekende waarden
 • Deq/deq Berekeningscorrectie: De Deq/deq-berekening gecorrigeerd in overeenstemming met NEN-EN 1997-1+C1+A1:2016/NB:2019#1.5.2.106.
 • Definitie van de bw-waarde voor Schuifcontrole: De definitie van de \(b_w\) waarde voor schuifcontrole volgens NEN-EN 1992-1-1#6.2 verbeterd. De \(b_w\) waarde wordt nu genomen uit de doorsnededatabase of gebruikt als de minimale breedte van de doorsnede als deze niet in de database is gedefinieerd.

 

Release notes MatrixFrame® versie 6.1-SP2

Verwerkt in versie 6.1-SP2 (Februari 2024)

In deze update hebben we meerdere bugs aangepakt en opgelost om de stabiliteit en functionaliteit van MatrixFloor verder te verbeteren.

 

Belangrijkste Bug Fixes

1. Projectconversie Verbeterd: Probleem opgelost waarbij projecten van versie 5.5 of 6.0 niet werden geconverteerd zonder API-module in de licentie. Conversie vindt nu direct via de service plaats.
2. Correctie in Berekening Limiet Doorbuigingswaarde: Fout in weergave van gebruikersgedefinieerde limietwaarde Wmax voor doorbuiging is hersteld.
3. Correctie in Tabelwaarden voor Belastingen: Fout in de weergave van sommatie van belastingen in tabellen is hersteld. Dit betrof onjuiste totaalwaarden voor individuele leden, waar nu correct alleen relevante belastingen worden getoond.
4. Correctie bij Slechts Één Wapeningsstaaf: Fout hersteld waarbij de minimale afstand tussen staven (Smin) onterecht werd gecontroleerd als slechts één wapeningsstaaf (boven of onder) werd opgegeven. Nu worden alleen de dekkingsvereisten gecontroleerd, conform #8.2.
5. Oplossing voor Crash bij Laden Eigenschappen in MxFrame FEM: Een probleem dat een crash veroorzaakte bij het laden van projecteigenschappen is opgelost.
6. Correctie in Wapeningsplaatsing voor Extra Versterking: Een fout in de functie voor het combineren en splitsen van extra versterking, waarbij de Mu-lijn onjuist werd weergegeven, is hersteld.
7. Oplossen van Afsluiting bij Openen Wapeningstabel: Probleem verholpen waarbij MatrixFloor onverwacht afsloot na het klikken op de wapening in de 'wapeningstabel'.

 

Release notes MatrixFrame® version 6.1-SP1

Processed in versie 6.1-SP1 (Januarie 2024)

 

Introductie MatrixFrame 6.1-SP1

In deze update van MatrixFrame hebben we ons geconcentreerd op het verbeteren van de software door een aantal kritische bugs aan te pakken.
Dit heeft geleid tot verbeteringen in de functionaliteit en gebruikerservaring.

 

Belangrijkste Bug Fixes

 

1. Afbeeldingsformaten in Rapporten: Het probleem met variërende afbeeldingsgroottes in rapporten voor 'Geometrie' en 'Geometrie + Staal' is nu verholpen. Afbeeldingen benutten nu consistent de volledige pagina breedte.
    
2. Klasse 4 in Rapporten: Een fout waarbij Klasse 3 werd getoond terwijl de sectie eigenlijk Klasse 4 was, is gecorrigeerd. Nu wordt bij detectie van Klasse 4 met de toepassing van Klasse 3-regels duidelijk aangegeven in het rapport: "Klasse 4 / Klasse 3-regels toegepast".
    
3. MatrixFloor - Voorbelasting met Sparingen: Problemen met de behandeling van voorbelastingen bij elementen met sparingen in MatrixFloor zijn verholpen, waardoor inconsistenties in de krachtenverdeling zijn opgelost. Extra begin- en eindwaarden voor voorbelasting bij sparingen worden nu correct toegepast.
    
4. FEM-resultaten - Steunreacties: Het probleem waarbij in de FEM-resultaten tab onder 'steunreacties' onterecht "N/A [n/a]" werd weergegeven, is opgelost. De juiste tekst wordt nu correct getoond.


5. Full Screen Toggle Bug: Het probleem waarbij het indrukken van 'Esc' in MatrixFrame onbedoeld de volledige-schermmodus activeerde, is opgelost.
 

 

Release notes MatrixFrame® version 6.1

Processed in versie 6.1 (December 2023)


New:

Relationele objecten

Relationele objecten in MatrixFrame en MatrixFloor zijn elementen die met elkaar verbonden zijn, waardoor wijzigingen in één object automatisch worden doorgevoerd in alle gerelateerde objecten. Dit verbetert de efficiëntie aanzienlijk in uw ontwerpproces. Bijvoorbeeld, als u een steunpunt in een structuur aanpast, zullen alle afhankelijke elementen zoals belastingen of liggers, automatisch worden bijgewerkt. Dit concept stelt u in staat om complexe relaties tussen verschillende onderdelen van een model effectief te beheren en te onderhouden. voor meer info zie Version 6.1: Hightlights | Matrix Knowledge Base (matrix-software.com)

 

MatrixTools

MatrixTools' "Strut and Tie"-module biedt een krachtige tool voor het analyseren van betonconstructies in complexe gebieden. Het vertaalt ingewikkelde spanningen naar een vereenvoudigd truss-model, gebruikmakend van struts (compressie-elementen), ties (trekstaven) en knooppunten. voor meer info zie Version 6.1: Hightlights | Matrix Knowledge Base (matrix-software.com)

 

MatrixFrame Rapporten

In onze software heeft u de mogelijkheid om aangepaste Word-sjablonen te gebruiken voor uw rapporten. Dit biedt flexibiliteit in de opmaak en de presentatie van uw documenten. Door kopverschuiving en andere Word-functies te gebruiken, kunt u de lay-out aanpassen aan uw specifieke behoeften en voorkeuren, waardoor uw rapporten zowel professioneel als afgestemd op uw stijl zijn. Deze functionaliteit ondersteunt de creatie van heldere, gepersonaliseerde rapporten die zowel nauwkeurig als visueel aantrekkelijk zijn.

 

Nieuwe en Verbeterde Functionaliteiten

1. 64-bits Ondersteuning: Versie 6.1 is nu exclusief beschikbaar in 64-bits. Dit zorgt voor een verbeterde prestatie en stelt gebruikers in staat om grotere en complexere Finite Element Models te hanteren.
    
2. Automatische Kopie: Bij het openen van een 5.5-project in versie 6.1, wordt automatisch een kopie van het bestand gemaakt. Het originele bestand blijft ongewijzigd, terwijl het gekopieerde bestand wordt geconverteerd naar de nieuwe versie.
    
3. Multicore Calculatie voor MxFloor: De nieuwe versie maakt gebruik van multicore verwerking voor MxFloor-berekeningen, wat resulteert in snellere berekeningstijden.