Versie 5.5: Release notes

Release notes MatrixFrame® versie 5.5-SP5

Verwerkt in versie 5.5 (juli 2021)


Bugfixes:

MatrixTools® Brawesta en MatrixFrame® staalcontrole:

 • Indien er sprake was van een onbekleed staalprofiel waarbij niet alle zijden aangestraald werden, werd zowel de profielfactor als het schaduweffect in de berekening aangepast. Dit was niet correct. Het schaduweffect behoort bij een onbekleed profiel niet aangepast te worden. Het gevolg hiervan was dat in deze gevallen de berekende tijd voor de  brandwerendheid te gunstig uitviel.

Einde release notes v5.5-SP5

 

Release notes MatrixFrame® versie 5.5-SP4

Verwerkt in versie 5.5 (april 2021)


Nieuw:

FEM:

 • Bij een groot model met veel palen werd het aantal sub regio’s overschreden. Deze is nu opgehoogd van 280 naar 380.  

Bugfixes:

MatrixFrame® Algemeen:

 • Het was ten onrechte mogelijk om bij de studentenversie, in het dialoog van de geavanceerde berekening, de invloedslijnen aan te zetten.

Lastengenerator NEN-EN:

 • Bij regenwateraccumulatie van een horizontale ligger, met afschot en zeeg, werd ten onrechte de afwatering naar 2 zijdes berekend en daarna maar aan 1 zijde op de constructie gezet. Nu word er een extra controle uitgevoerd op de opgegeven knopen bij de positie van de afvoer. 

   Staalcontrole:

   • Afhankelijk van het momentenverloop werden incidenteel niet alle kipsteunen correct verwerkt. Hierdoor was de UC groter dan in de vorige versie.

   1D Ligger:

   • Bij het openen van een model met grote puntlasten werd de instelling voor aftoppen van de dwarskracht niet correct verwerkt. 

   2D Raamwerken:

   • In 2.5D Raamwerk werden de lokale en globale doorbuigingen in y' niet weergegeven.

   2D Balkrooster:

   • Bij een groot model met lange balken, waar veel sneden in zaten bij de betoncontrole, was het veranderen van de kolom totaal bij dwarskracht extreem traag. 

   MatrixTools Geo:

   • Na het activeren van "Ontgraven" en weer uitzetten, werd er toch met de ingevulde ontgravingsparameter gerekend.

   Einde release notes v5.5-SP4

    

   Release notes MatrixFrame® versie 5.5-SP3

   Verwerkt in versie 5.5 (maart 2021)


   Nieuw:

   MatrixLigger®:

   • Bij de instellingen voor beton is en optie toegevoegd "Gebruik boven basiswapening voor dunne platen (<251 mm).
   • Het is nu ook mogelijk om kg/m2 te berekenen voor stroken met verschillende diktes.  

   Staalcontrole:

   • Als er in een staaf meerdere doorsneden klassen voorkwamen, bijvoorbeeld 1 en 3, werd er met de hoogste klasse gerekend bij de druk en buiging formules 6.61 en 6.62.
    Dit betekende dat bij klasse 3 dus de elastische waardes werden gebruikt en niet de plastische. Nu wordt per deel van de staaf gekeken en voor elk deel de controle uitgevoerd met de voor dat deel geldende doorsnede klasse en krachten.
   • Als bij de kip controle trek in de flens zat werd er in de tooltip van de UC "Kip n.v.t. geen buiging" getoond en in de tab voor de stabiliteit werd bij kip een M;Ed = 0.00 geprint. Dit is nu aangepast naar een melding "Kip n.v.t. flens onder trek" Tevens wordt nu bij de stabiliteit gewoon de M;Ed getoond. 

    MatrixTools®:

    • Bij de module "Las" werd bij een nieuwe installatie standaard "Statisch bepaald" aangevinkt, dit is nu veranderd in "Statisch onbepaald".

    Bugfixes:

    MatrixFrame® Algemeen:

    • Bij de export vanuit MatrixFrame® naar IFC werden de profielen niet altijd toegekend aan de staven.
    • Export IFC voor Revit is aangepast aan de nieuwere Revit versies.
    • Incidenteel werd bij het openen, van een bestand door dubbel klikken in de verkenner, het opstart scherm van MatrixFrame® zichtbaar en verdween daarna weer zonder melding. Nogmaals opstarten veroorzaakte daarna een "Out of memory" melding.
    • Zelf ingevulde materiaal namen werden bij openen van het model niet correct ingelezen.
    • Bij een model met een hoge Yr waarde voor de oplegging, werd deze bij het openen niet meer correct weergegeven.
    • Import en export IFC voor Advanced Steel werkte niet meer met de laatste versies.
     Module is aangepast aan de huidige notificatiestijl en modellen kunnen dus weer uitgewisseld worden.

    Rapporten:

    • Bij het afdrukken van "Verb. verkort" in 2D Raamwerk van een groep werden niet alle belastingen geprint. Hierdoor werden er lege belasting tabellen getoond.

    Lastengenerator NEN-EN:

    • Bij regenwateraccumulatie op een ligger, met bijvoorbeeld een lengte van 15.00m en een opgegeven zeeg, werd voor de linker- en rechterzijde het gehele wateroppervlak gerekend i.p.v. de helft. 

    MatrixLigger®:

    • De gegenereerde niet constructieve belasting werd niet automatisch op eindafstand "L" gezet zoals andere gegenereerde belastingen.
    • Bij de doorbuigingscontrole werd er bij een overstek niet gerekend met 2*L.
    • De lengte van de bovenwapening werd niet correct overgenomen uit de afgebouwde wapening.
    • Bij de dwarskracht capaciteit van de beton werd de trekkracht t.g.v. temperatuurbelasting in rekening gebracht terwijl in de betoninstellingen de optie "Negeer normaalkracht voor wapeningsberekening" op ja stond.
    • Incidenteel werden de oplegreacties niet of incorrect weergegeven op het scherm en in de rapportage. De andere resultaten zoals dwarskrachten en momenten waren wel correct.
    • Bij een voorgespannen vloer, met extra wapening boven en onder, werd deze niet afgedrukt in het rapport.
    • De betoninstelling "Scheurmanagement" werkte niet correct als deze was uitgezet.

      Betoncontrole:

      • Bij de controle voor "Brand" werd niet altijd de correcte afmeting voor de breedte bepaald. Er werd incidenteel een te hoge reductie gedaan.
      • Bij de controle voor "Brand" wordt nu getoetst op de tijd gebaseerd op de afmetingen., zodat deze wel in de brandgrafieken beschikbaar zijn.
      • Bij een gedrongen situatie in combinatie met een geconcentreerde belasting was het ten onrechte mogelijk om de dwarskracht af te toppen.
      • Bij het aftoppen van de dwarskracht werd de verkeerde positie genomen als de linker en de rechter afstand een overlap hadden.
      • De bijzondere combinatie werd niet meegenomen bij de betonberekening. Een workaround in deze versie is nu om de brand controle te activeren met een tijd van 0 minuten.
      • Bij de brandwerendheidsberekening van een betonkolom werden niet de correcte gamma factoren gebruikt. Hierdoor werd er meer wapening berekend dan nodig was.  

      Staalcontrole:

      • Bij een samengesteld constructiedeel, met parametrische tapse I profielen, werd voor het gespiegelde constructiedeel niet het correcte equivalente profiel bepaald. Hierdoor ontstond een hogere UC voor dit deel.
      • Na het uitvoeren van een GNL berekening, en het aanvinken van de staalcontroles voor kip en knik, werden na het wijzigen van een profiel deze weer uitgezet en moesten dus opnieuw worden aangevinkt.

      Staalverbindingen:

      • Bij het berekenen van een stabiliteitsverband werd bij het bepalen van de "V;eff,2,Rd", voor het uitscheuren van de boutgroep, de verkeerde gamma gebruikt. Hierdoor kwam de ontwerp weerstand lager uit.
      • Bij een knie verbinding met trekplaat was de controle voor bout afschuiving niet terug te vinden in de uitvoer. Hiervoor is nu de tabel "Trekschot in buiging" toegevoegd.
      • Bij een ligger-ligger verbinding werd in de tekening de hoek onder 90° getekend als deze kleiner was dan 90°.

      2D Raamwerken:

      • Incidenteel werd er bij een model met een NL-staafaansluiting" bij een GNL berekening een melding gegeven: WAARSCHUWING: Instabiliteit
      • De import van een dxf, welke in AutoCad getekend was in [Top][2D Wireframe] werkte niet meer. Model werd als een 3D model geïmporteerd.

      2D Balkrooster:

      • Bij het rapport werden bij de "Afbeeldingen voor belastinggevallen", voor een opgelegde belasting met genereer velden, niet correct weergegeven. Er werd een leeg belastinggeval getoond en daarna alleen de sub belastinggevallen. Een afbeelding met alle opgelegde belasting ontbrak. 

      3D Raamwerken:

      • Incidenteel werd een "Gelijkmatig verdeelde vlakbelasting", die vele niet dragende tussen staven bevatte, niet overal correct verdeeld. Nu komt er altijd een waarschuwing als zoiets voorkomt.
      • Bij het gebruik van "Gelijkmatige vlakbelastingen", op constructies waarbij er meerdere staven in het vlak lagen welke niet als ondersteuning werkte, werden de belastingen niet altijd correct verwerkt in de "P-lastdecompositie. Hierdoor was het totaal van de belastingen niet altijd gelijk aan het opgegeven vlak. Er is nu ook een controle ingebouwd welke de gegenereerde belastingen vergelijkt met het opgegeven vlak. Indien deze niet correct is zal de belasting rood gekleurd worden in de tabel.
      • In de profielen tabel was het niet mogelijk om de hoek van een strip (bijvoorbeeld R120x15) te veranderen.

      2D Balkrooster/Plaat:

      • Bij de mobiele lastengenerator was het niet mogelijk om de "Ldr. offset" op te geven.
      • Bij de FEM resultaten werd de wapening legenda niet correct weergegeven.

      FEM:

      • Bij openen van een model, waarin de default wapening voor FEM stond op "FeB400HWL", werd na het opnieuw rekenen en het starten van het wapeningsdialoog "B500B" ingevuld.
      • Incidenteel werden platen en wanden niet correct geïmporteerd via IFC.

      MatrixTools®:

      • Na het afsluiten en opnieuw opstarten van MatrixTools® waren alle project gegevens gewist i.p.v. alleen het onderdeel.
      • Module "Pons":
       • Crashte incidenteel. Probleem werd veroorzaakt als er geen ponswapening nodig was.
       • Er werden vreemde resultaten berekend voor een cirkelvormig lastvlak als er bij de "Lengte lastvlak" een waarde van 0 was ingevuld.
       • Er werden bij hoek en rand kolommen opgebogen staven over elkaar heen getekend. Hierdoor zag men niet hetzelfde aantal staven als in de tabel.
       • Incidenteel werden in de tekening de beugels bij een midden kolom niet symmetrisch weergegeven.
       • In de module "Geavanceerde pons" werd bij een rand kolom de "Totale wapening" incorrect weergegeven.
      • Bij de module "M-N-Kappa diagram" werd de normaalkracht ten gevolge van voorspanning niet in de rapportage vermeld.
      • In de module "Kolomberekening + Brand" was het ten onrechte mogelijk om een vereiste tijd van meer dan 120 minuten in te vullen. 

      MatrixTools® Geo:

      • In de rapportage werd bij de afbeelding van de "Drukpaal met wrijvingspaal" het maaiveld niveau niet correct afgedrukt.
      • Bij het toepassen van een "Micropaal Systeem" crashte het programma bij het afdrukken en of aanklikken van NL-diagram. Ook werden de zakkingswaardes voor grenstoestand 1B en 2 niet berekend. Probleem was dat er geen E-modulus was gedefinieerd voor de micropaal. Nu is de E-modulus van staal voor micropalen toegevoegd.

      Einde release notes v5.5-SP3

       

      Release notes MatrixFrame® versie 5.5-SP2

      Verwerkt in versie 5.5 (december 2020)


      Nieuw:

      MatrixFrame® Algemeen:

      • De namen van de tabbladen in Excel zijn aangepast. Hierdoor is horizontaal scrollen niet meer nodig. 
      • Bij een FNL berekening moest de kruipfactor in het dialoog van de "Geavanceerde berekening" worden ingevuld. Deze werd dan voor alle profielen gebruikt. Het is nu mogelijk om bij elk betonprofiel een kruipfactor in te vullen zodat bij een FNL berekening elk profiel zijn eigen kruipfactor heeft. 
      • Het is niet meer mogelijk om bij "Opslaan als...." beide opties, "Inclusief resultaten" en "Alleen constructie" gelijktijdig aan te vinken. Als "Inclusief resultaten" word aangevinkt is de optie "Alleen constructie" niet meer bewerkbaar. 

      MatrixLigger®:

      • Bij de weergave opties in de instellingen, zijn voor de project verkenner, extra opties toegevoegd om kolommen te verbergen. Indien de kolom verborgen is zal deze ook niet in het rapport worden geprint. 
      • Het is nu mogelijk om de lengte te laten bepalen aan de hand van de ingevulde veldlengtes. Deze keus kan gemaakt worden bij het starten van een nieuw project. 
      • De procedure voor ontwerp op doorbuiging, als er geen wapening is gedefinieerd, is verbeterd.
      • De ribcassettevloer is toegevoegd aan de vloertypes.
      • Voor een ribbenvloer is een default instelling toegevoegd "Ontwerp 2 staven per rib." 
      • In de beton uitvoer is de "h-ds" waarde voor breedplaat vervangen door "ds".
      • In titel van de tabel "Verbindingswapening" is informatie van de toegepaste tralieligger toegevoegd. 
      • Rapport item toegevoegd met Lastengenerator opties.
      • Als voor de beton de montagefase maatgevend is wordt dit bij "Einde gebruiksfase" in de tabellen in de tooltip en grafisch weergeven   

      Staalcontrole:

      • Bij een groot 3D model met honderden belastingcombinaties kon de staalcontrole erg traag zijn omdat er eerst *.tmp bestanden worden aangemaakt. Dit heeft te maken met de instelling in "opties/overig" "Minimaal aantal resultaat staven om de geheugenreservering te starten:". Deze staat default op 100000 en als deze vergroot wordt naar bijvoorbeeld 1000000 zullen er geen *.tmp bestanden meer worden gemaakt waardoor de staalcontrole gelijk wordt gestart.

       MatrixTools®:

       • In de module "Geavanceerde pons" is het bereken en tekenen van de tangentiale wapening volledig vernieuwd. Ook is er in de resultaten tab een kolom toegevoegd voor het aantal snedes om het duidelijker te maken hoe de verdeling is per periferie. Tevens is er bij de tekening een knop toegevoegd waarmee de periferieën worden weergegeven om de controle makkelijker te maken.

       MatrixTools® Geo:

       • Bij het gebruik van meerdere sonderingen werd elke keer als er 1 aan of uitgevinkt werd de berekening gelijk gestart. Hierdoor was het aan of uitvinken niet snel te regelen. Er is nu een timer ingebouwd die op 1.5 sec. staat zodat er snel meerdere sonderingen aan of uitgevinkt kunnen worden.
       • Als er bij een sondeerdiagram geen grondlagen waren gegenereerd, werd er bij de "Gemiddelde resultaten" ten onrechte een "Rb;d" berekend. Nu worden de geselecteerde diagrammen rood weergegeven en in de tooltip wordt de melding gedaan dat er geen grondlagen zijn gedefinieerd.
       • In de rapport items "Drukpaal Samenvatting" en "Drukpaal Samenvatting per sondering" worden nu ook de Ksi;3 en Ksi;4 waardes afgedrukt. De maatgevende wordt vet gedrukt.

       Bugfixes:

       MatrixFrame® Algemeen:

       • Als de interface op Duits stond was het niet mogelijk om een massa combinatie te definiëren.
       • In de tab oplegreacties van een Excel werden de momenten niet getoond.
       • Incidenteel was het niet mogelijk om schuine staven, die in elkaars verlengde lagen, samen te voegen.
       • Bij geavanceerd rekenen werden de NL Opleggingen niet gedetecteerd.
       • Bij de FNL berekening werden de gekozen positie en de diagrammen niet correct gevisualiseerd.
       • Bij invoegen van een project in 3D werden alleen de knopen getoond en de staven waren niet aanwezig.
       • Incidenteel bleek een 3D model bij het openen corrupt te zijn geraakt. Alle knopen en stramienen waren afgerond op meters. Hierdoor ontstonden stramien maten van 0.000 en werd de constructie niet meer correct. Dit probleem lijkt te zijn ontstaan bij het opslaan maar wij hebben het niet kunnen reproduceren. Wel zijn extra controles ingebouwd om dit gedrag te voorkomen.
       • Incidenteel kon een model van 5.4 niet geopend worden in 5.5. 

       Rapporten:

       • MatrixFrame® werd afgesloten zonder waarschuwing, als het afdrukvoorbeeld nog open stond, terwijl geprobeerd was het "Rapportinstellingen" dialoog te sluiten met het kruisje.
       • In de afbeelding van de wapening werden staven rood weergegeven als deze waren geselecteerd op het scherm. 

       Lastengenerator NEN-EN:

       • Bij een kleine systeemmaat van 1.000m of minder, trad bij de berekening van de CsCd factor een fout op, waardoor een waarde van 0 werd ingevuld. In rekenblad belastingen werd de formule in de cel berekening rood gekleurd met een foutmelding in de tooltip. Probleem was gerelateerd aan de N1x en Delta waardes welke moeten worden gebruikt. 

       MatrixLigger®:

       • MatrixLigger® crashte als er te snel met de "Tab" door de "Project verkenner" werd genavigeerd.
       • De berekening van kg/m2 is aangepast en uitgesplitst in onderdelen. Ook is de rapportage aangepast en wordt er nu per strook een rapport gemaakt met kg/m2 en 1 totaal tabel met kg/m2 voor elk deel.
       • Als de opgelegde belasting categorie werd gewijzigd van vloer naar ontoegankelijk dak, en voor de permanente belasting de afwerking op daken werd gezet, werd er geen permanente afwerking gegenereerd.
       • Probleem met wapeningsberekening bij profielwisseling in een veld en bij sparingen is opgelost.
       • Bij een profiel wisseling in combinatie met een oplegging dichtbij, werden de wapeningsteksten door elkaar geprint. Door wijzigingen in de uitlijning en detectie van conflicten is dit nu opgelost.
       • Bij montage fase werd voor een breedplaat met alleen de plaatdikte gerekend.
       • Bij ontwerp op doorbuiging gebaseerd op "mm2" werd dit niet altijd correct verwerkt in de As toegepast waardoor de As toegepast een lager getal toonde dan de As benodigd. 

        2D Balkrooster:

        • Bij het geavanceerd berekenen met dwarskrachtcorrectie, verschenen in de dwarskrachtenlijn vreemde pieken ter plaatse van een oplegging waarop ook een puntlast stond.
        • Incidenteel werd er in de rapportage van "Afbouw wapening (verkort)" alleen ligger 1 afgedrukt.

        FEM:

        • Incidenteel gaf de mesh een foutmelding terwijl de controle op geometrie geen problemen toonde.
         Dit kon ontstaan door een onnauwkeurigheid in een vertex punt dat op bijvoorbeeld op het 7e cijfer achter de komma niet op dezelfde plaats lag als een andere vertex. Dit kan opgelost worden door stramienen te laten genereren. Meestal treden deze problemen op na een import van een "DXF" bestand.
        • Bij enkelvoudige rekenprocessor, werd geen correcte melding gegeven als het maximaal aantal mesh elementen van 32000 werd overschreden.
        • Incidenteel gaf de mesh een foutmelding als er bij een lijnoplegging het laatste punt samenviel op de lijn tussen 2 andere punten van dezelfde oplegging.
        • Bij 2-D Balkrooster/Plaat werden polylijn opleggingen niet correct verwerkt. Hierdoor vielen er opleggingen weg in de resultaten.
        • In de module 2D-Balkrooster/Plaat werkte de FEM dxf import niet.
        • De gemodelleerde aansluiting werd niet grafisch geselecteerd als je deze in de tabel selecteerde.
         In de beeldinstellingen ontbrak de "Aansluiting".
        • Bij het openen van een model gemaakt in 5.4, werd een negatieve P-last niet correct overgenomen. Hierdoor ontstond een foutmelding "Verkeerde lastwaarde". Het opnieuw definiëren van de belasting loste het probleem op.
        • Incidenteel werden bij het genereren van velden voor een opgelegde belasting delen van de plaat onbelast gelaten. Na openen van een fout model dient de belasting verwijderd te worden en opnieuw te worden aangemaakt.  

        Betoncontrole:

        • De doorbuiging werd niet berekend als de staaf tussen de 45° en 135° lag.
        • Bij 1D ligger werden incidenteel de beugels en de onderwapening niet correct afgebouwd bij een ligger met verschillende doorsnedes.
        • Bij een ligger, die uit meerdere profiel bestaat en dus wordt opgedeeld in bijvoorbeeld 1a en 1b, werd de "lov" voor de toets op gedrongen incorrect bepaald als deze doorliep in beide delen.
        • Bij het afbouwen van de wapening in balkrooster werd incidenteel 2 bijleg staven, welke in 2 velden lagen met een overlap, niet samengevoegd tot 1 staaf.
        • Bij het afbouwen van de wapening in balkrooster werd incidenteel een bijleg staaf, welke over 2 velden lag dubbel weergegeven. 

        Staalcontrole:

        • Bij een model in "2.5D-Raamwerk" werd bij de doorbuiging alleen op Y' getoetst en niet op Z'en Z". 

        Staalverbindingen:

        • Bij een kolom-ligger verbinding, waarbij de kolom een 90° geroteerde UNP was, werd deze in de tekening bij het vooraanzicht en doorsnede A-A verkeerd weergegeven.

        Houtcontrole:

        • Bij het instellen van de houtcontrole definities van een groot 3D model duurde elke wijziging extreem lang. Probleem was dat bij elke wijziging de constructiedelen opnieuw werden gedetecteerd.
        • Bij samengestelde constructiedelen werd incidenteel de "Unity Check staafkleur" niet op de juiste positie getekend

        2D Raamwerken:

        • Bij 2.5D werkte in het profieldefinitie scherm het instellen van de hoek niet. Deze kon nu alleen in de tabel worden ingevuld.

        2D Balkrooster:

        • Bij een balkrooster, waarin wanden waren toegepast met een staafaansluiting die in "Vz" vrij was of een veerwaarde van 1 had, werden vreemde sprongen getekend in de knoopverplaatsingen. De resultaten waren verder wel correct.

        2D Balkrooster/Plaat:

        • Als betonbalken gekoppeld waren, bijvoorbeeld bij een plaat met randbalken, werden deze als 1 constructiedeel gezien en niet als aparte constructiedelen.
        • Bij de "Rapportinstellingen" werden alleen de items en afbeeldingen van de plaat getoond.

        MatrixTools®:

        • Bij diverse modules, waaronder bijvoorbeeld houten balklagen, werd de document info niet meer boven in het rapport afgedrukt.
        • Puntvormig ondersteunde vloer met een kolomplaat:
         • Op de overgang van de plaat naar vloer werd een te hoog moment gerekend.
         • Er wordt nu extra wapening naast de kolomplaat gerekend als de breedte van de kolomplaat kleiner is dan de wapeningsbaan.
         • Er werd voor de strook ten onrechte met de totale hoogte gerekend.
        • Bij de beton module "Kolomberekening + Brand" werd niet altijd aangegeven dat de Cnom. niet voldoet. Ook werd er maar 1 controle in de tooltip getoond. Nu worden beide controles, dus zowel voor de beugelwapening als voor de hoofdwapening getoond.
        • In de beton module "M-N -Kappa diagram" werd ten onrechte de voorspankracht niet meegenomen voor de Nc;Ed. Nu wordt in de tooltip bij de cel voor NcEd de totale kracht getoond inclusief de voorspankracht.  
        • Bij de beton module "M-N-kappa diagram" werden, bij het kopiëren van de module, de dekkingen niet correct overgenomen maar naar een default gegenereerde waarde gezet. 
        • In de beton module "Geavanceerde pons" werd bij het toepassen van tangentiaal, en het veranderen van de diameter, deze diameter niet correct meegenomen in de controle voor Asw;prov. en Rk;min. 
        • Bij de metselwerk module "Wandberekening" werd incidenteel ten onrechte de tekst "Aan de gestelde eis wordt voldaan" terwijl er een UC van 999.0 in rood werd getoond. 

        MatrixTools® Geo:

        • Bij een funderingsstrook crashte het rapport als het einde van de aanlegdiepte dieper zat dan de gegenereerde grondlagen.
        • Bij het gebouwtype is de optie "Gedeeltelijk niet stijf" verwijderd omdat deze optie overbodig is. De berekening werd als "Niet stijf" uitgevoerd.
        • In de uitvoer werd ten onrechte "Rb;cal;max;rep" and "Rs;cal;max;rep" geprint i.p.v. "Rb;cal;max;d" and "Rs;cal;max;d" afgedrukt in rapport samenvatting per sondering. De waardes waren wel correct.
        • Bij de berekening van een poerfundering werd de "L" niet in de berekening verwerkt als "strookbreedte B;min" en "B;max" dezelfde waarde hadden. Er werd dan altijd een vierkante poer met de waarde van de strookbreedte berekend.

        Einde release notes v5.5-SP2

         

        Release notes MatrixFrame® versie 5.5-SP1

        Verwerkt in versie 5.5 (maart 2020)


        Nieuw:

        MatrixLigger®:

        • Als er bij het profiel wapeningstype "Geen" staat, wordt er nu een voorstel gegenereerd gebaseerd op de default instellingen.
        • De As;ben. wordt nu ook grafisch weergegeven als er geen wapening is ingevuld of gegenereerd.

        Staalcontrole:

        • Voor de norm EN wordt nu de Mcr voor kip bepaald met dezelfde methode als voor de NEN-EN.

        Bugfixes:

        MatrixFrame® Algemeen:

        • Een USB sleutel werd niet meer herkend na installatie 5.5. Dit probleem ontstaat op Windows 10 als tijdens de installatie de sleutel in de USB poort zat. Door te installeren zonder sleutel en daarna de pc opnieuw op te starten, is dit op te lossen. 
        • Het gebruik van Excel tabellen in Word werkte niet als de "MatrixFrame® 5.5 Excel Add in" was geactiveerd. Dit probleem is nu opgelost. 
        • In de constructiedeel weergave werden de belastingen niet getoond als de omhullende was geactiveerd. Ook verdween de tab "Constructiedeel weergave" in de "Weergave-instellingen" als je naar de staafkrachten ging. 
        • Als de knop "Omhullende" was geactiveerd, was het niet meer mogelijk om de belastinggevallen te selecteren in de lijst. 
        • Bij het toepassen van een taps profiel werd het eigen gewicht niet correct weergegeven. Na opslaan van het model en het opnieuw openen was het wel correct. 
        • Bij de resultaten van de belastinggevallen werden in de keuzelijst alleen de nummers getoond en niet meer de omschrijvingen. 
        • Bij de mappen in opties was de instelling voor de "Projectmap" verdwenen. Deze instelling doet hetzelfde als het "Bibliotheekpad" dus deze zijn nu samengevoegd tot één instelling als "Projectmap". 
        • In het dialoog van de combinatiegenerator was de check box "Filter combinaties o.b.v. de omhullende" verdwenen.

        Rapporten:

        • De default "Kleuren per belastinggeval type" waren te licht ingesteld. Permanent werd in licht geel afgedrukt en sneeuw in wit. Dit gaf op het beeldscherm en op de printer een onduidelijke weergave.
        • De afbeeldingen van de "Constructiedeel weergave Omhullend" werden niet correct getoond. 
        • Bij het openen van een project werden de ingestelde kop- en voetteksten niet correct ingelezen. Hierdoor werden deze op default waarden gezet.
        • Bij het genereren van een preview werd de staalcontrole de 1e keer niet afgedrukt.

        Lastengenerator NEN-EN:

        • Bij een Telecom mast, die uit verschillende profielen bestond, werd incidenteel geen windbelasting op de mast gegenereerd. 
        • Bij de generatie van regenwater in "3D systeem, 1 veld", werden de opleggingen ten onrechte ingeklemd om "Xr". Hierdoor werd de gording die op de oplegging aansloot ook als ingeklemd beschouwd. 

        2D Raamwerken:

        • Belastingen buiten de ligger, met een waarde van 0, veroorzaakte incorrecte resultaten met een waarde "-nan(ind)" bij gebruik van de "Meervoudige processor". 

        2D Balkrooster:

        • Incidenteel verscheen er een melding van incorrect ingevoerde belastingen na openen van een model uit MatrixFrame® 5.4. 
        • Openen van een model uit 5.4 veroorzaakte een crash in MatrixFrame® bij het opslaan.
        • Tijdelijke oplossing was om in menu extra de beton data te laten verwijderen. 
        • Bij het toekennen van het doorbuigingstype werden deze niet gezet voor balken waar scharnieren in zaten.
        • Bij de import van een "RTF" worden incorrecte belastingen nu verwijderd. Ook worden de tabellen met extra tabel koppen nu correct verwerkt. 

        3D Raamwerken:

        • Bij het gebruik van selecties en werkvlakken werden de oplegreacties niet getoond. 
        • Bij het gebruik van selecties en werkvlakken werden de belastingen niet meer gefilterd in de tabellen. 
        • Bij het gebruik van MatrixTools® "Doorsnedeberekening" of "Kolomberekening", werden de krachten in de verkeerde richting gezet als het profiel 90° gedraaid was. 
        • Bij het uitvoeren van een Dynamische analyse van een vakwerkmast bevroor MatrixFrame®

        FEM:

        • Bij het importeren van een DXF werden de geometrie en de belastingen incorrect verwerkt. 
        • Bij het bekijken van gegenereerde belastingvelden werd MatrixFrame® afgesloten zonder waarschuwing. 
        • Incidenteel crashte MatrixFrame® bij het toekennen van wapening. 
        • Incidenteel werd MatrixFrame® zonder waarschuwing afgesloten aan het eind van de berekening. 

        Betoncontrole:

        • In de "Beton instellingen" bij de tab "Dekking" had het aanvinken van "Ruw" geen effect. 
        • Het was niet meer mogelijk, om bij het gebruik van beton, de elasticiteitsmodules aan te passen. 

        Staalcontrole:

        • Bij de controle op brandwerendheid, werd voor het statisch systeem "Balk", ten onrechte een kip controle gedaan terwijl de kip was uitgezet. 
        • De UC Check Staafkleur werd niet altijd correct weergegeven in een samengevoegd constructiedeel. De eerste UC werd getoond en niet de maximale, nu wordt altijd de maximale getoond.

        Staalverbindingen:

        • Bij een ligger over een kolom werden de boutafstanden niet gecontroleerd. 
        • Bij de controle van "Kolomflens en lijf onder druk" werd er schijnbaar geen rekening gehouden met het trek en drukschot. Het betrof hier een ligger die over de kolom heen ligt. De controle wordt gedaan volgens NEN-EN 1993-1-1+C2:2011/NB:2011 #6.5.3.2, #6.5.3.3 en #6.5.3.4. Met trek en drukschot hoeft deze controle niet te worden gedaan. Echter zal het schot niet als verstijving meegenomen als deze in klasse 4 zit of niet in de drukzone zit. Deze informatie zal in de uitvoer nu zichtbaar worden. 

        MatrixTools®:

        • In de NEN-EN was de knop in "CT Beton Ponsberekening" niet geactiveerd. De berekening was wel uit te voeren door een model uit 5.4 te openen. 
        • In de beton module "Kolomberekening +brand" werd de λ voor de brandcombinatie niet met de gereduceerde afmetingen bepaald. 
        • Bij het voor de eerste keer opstarten, van een module in houten balklagen, bleef het resultaten grid grijs. Afsluiten en opnieuw opstarten verhelpt het probleem.
        • In de modules van metselwerk kon er ten onrechte een druksterkte "f'm" worden ingevuld bij gebruik van lijmmortel. Deze had geen invloed op de berekening en wordt nu dus uitgezet bij gebruik lijmmortel. 
        • In de module metselwerk werd ten onrechte een UC van 0 getoond, als een kolom of wand uit de grafiek van de NEN-EN1996-1-1 annex G "Figuur G.1" liep. De eindconclusie werd wel correct weergegeven. "Aan de gestelde eis wordt niet voldaan". Nu zal er altijd een UC=999 worden getoond. 

        MatrixTools® Geo:

        • Bij een drukpaal berekening met het paaltype "In de grond gevormd met behulp van een avegaar, geschroefd, werd de "Limiet qc;3gem" van 2.0" niet gecorrigeerd voor de laatste grondlaag. Hierdoor werd er ten onrechte gerekend met een hogere qc;3gem.

        Einde release notes v5.5-SP1

        Release notes MatrixFrame® versie 5.5

        Verwerkt in versie 5.5 (januari 2020)


        Nieuw:

        MatrixFrame® & Excel:

        In de vorige versie van MatrixFrame® is de uitwisseling van rekenmodellen met Revit en Tekla geïntroduceerd. In deze versie is een koppeling met Excel gemaakt. Hierin zijn functies voor de modelleur/constructeur om binnen de Excel omgeving rekenmodellen te definiëren en te laten beheren, berekeningen al dan niet onderwater uit te voeren, dus zonder dat MatrixFrame® op het scherm staat, de voortgang van de (reken)taken te bewaken en de rekenresultaten te bekijken en te gebruiken vanuit de gegenereerde Excel tabbladen. (Dit is een uitbreidingsmodule) 


        Tijdens de installatie verschijnt er een dialoog als Excel op de pc staat. 

         

        plugin

         

        Bij het opstarten van Excel wordt dan de plug-in geïnstalleerd en zal er een menu item “Matrix Software” zichtbaar worden.

         

        Excel Ribbon


        De nieuwe opties op een rij gezet: 

         

        • “Genereer belastingen” genereert belastingen met de lasten generator.
        • “Bereken resultaten” start de berekening zonder dat MatrixFrame® op het scherm verschijnt en zal de resultaten terug zetten in de verschillende tab bladen.

         

           Tabblad Excel

         

        • “Bereken geavanceerd” start het dialoog waar de trek- of druk elementen worden getoond en andere geavanceerde instellingen kunnen worden gedaan.
        • “Exporteer” zal een *.mxml opslaan welke dan in MatrixFrame® kan worden geopend. In dit bestand zit de geometrie en de door de gebruiker ingevulde belastingen en belastingcombinaties.
        • “Start” zal MatrixFrame® starten met de door de gebruiker ingevulde gegevens.

        De verschillende tabbladen kort uitgelegd:

        • Input: Hier kan door de gebruiker instellingen gedefinieerd worden. Denk aan instellingen voor de geometrie en de belastingen, dan wel lasten- en combinatiegenerator. Deze stap dient uitgevoerd worden indien men de inhoud van de achterliggende tabbladen automatisch wil genereren.
        • MxProjectData: Hier wordt het project type gezet en staan ook de NEN-EN normen gedefinieerd.
        • MxGridlines: Hier ziet men een overzicht van de stramienlijnen die uit de input kan worden gelezen.
        • MxGeometry: Hier kunnen de staven en kopen worden gedefinieerd met randvoorwaardes.
        • MxSections: Hier worden de profielen gedefinieerd met randvoorwaardes.
        • MxSupports: Hier worden de opleggingen gedefinieerd welke worden gebruikt in MxGeometry.
        • MxReleases: Hier worden staafaansluitingen gedefinieerd welke worden gebruikt in MxGeometry.
        • MxRigidLinks: Hier worden excentriciteiten gedefinieerd welke worden gebruikt in MxGeometry.
        • MxElasticFoundation: Hier worden elastische ondersteuningen gedefinieerd welke worden gebruikt in MxGeometry.
        • MxLoadsGenerator: Deze module is momenteel in ontwikkeling.
        • MxLoads: Hier kan men de belasting definiëren en na gebruik van de lastengenerator zullen hier de gegenereerde belastingen worden getoond.
        • MxLoadcases: Hier kan men de belastinggevallen definiëren en na gebruik van de lastengenerator zullen hier de gegenereerde belastingengevallen worden getoond.
        • MxLoadCombs: Hier kan men de belastingcombinaties definiëren en na gebruik van de lastengenerator zullen hier de gegenereerde combinaties worden getoond.
        • MxSteelCheck: Deze module is momenteel nog in ontwikkeling.
        • MxTimberCheck: Deze module is momenteel nog in ontwikkeling.

        Alle tabellen in de tabbladen zijn dynamisch dus er kunnen nieuwe rijen aan worden toegevoegd.

        MatrixLigger®

        Voor het berekenen van breedplaatvloeren en kanaalplaatvloeren is een nieuw programma ontwikkeld: MatrixLigger®. (Dit is een uitbreidingsmodule)
        Deze zal verder uitgebreid worden met ribcassette en combinatievloeren en balkbodems in een volgende versie. (Dit is een uitbreidingsmodule)
        Ook is het mogelijk om deze  te koppelen met teken pakketten zoals IC-Prefab.

        In MatrixLigger® is het mogelijk om in 1 project meerdere delen(verdiepingen) in te voeren en per deel kunnen meerdere stroken worden berekend.

        De indeling is:

        MXLigger

        De filosofie is:

        • 1 bestand (*.mxs) bevat een geheel project
        • Bij elke gekozen optie binnen het project wordt de benodigde Widget getoond met de benodigde informatie.
        • Dit project kan uit meerdere delen bestaan (1e verdieping, 2e verdieping…..).
        • Dit deel kan uit meerdere stroken bestaan.
        • Per strook kunnen dan alle benodigde geometrie en belastinggegevens worden gedefinieerd.
        • Hier kunnen dan ook de resultaten en betonberekening worden bekeken.
        • Aan elke strook kan een status worden toegekend 


        De workflow in het kort is:

         

        Workflow
         

        Navigatie:

        • Navigatie kan op 3 manieren:
         • Met muis via de knoppen in de knoppenbalk (t.b.v. wijzigen project)
         • Met de muis door in de Project manager in een cel te klikken
         • Met het toetsenbord met de [Tab]-toets door de Projectmanager van cel tot cel te springen (werkt dus als een invoer wizard)
         • Met het toetsenbord met de [Ctrl] + [Tab] te wisselen tussen de Projectmanager en de gerelateerde Widget 
        • Bij het activeren van een volgende strook worden automatisch alle gegevens van de laatste strook gekopieerd.

        2D Balkrooster/Plaat:

        • Nieuw projecttype toegevoegd: “2D-Balkrooster/Plaat”. (Dit is een uitbreidingsmodule)

         

        Grillage Plate

         

        • Nadat er balken zijn gedefinieerd kan men bij de “Profielgegevens” de plaat definiëren door het invullen van de plaatgegevens en het activeren van de knop “Maak gebied object”.


        Gebied object

        Beam
        Plate 
         

        • De aansluiting tussen de plaat en de balk kan worden ingesteld met de knop “Aansluiting”, default is de aansluiting volledig vast in alle richtingen.

         

        Aansluiting

        Aansluiting Grid

         

        • De hierboven gedefinieerde aansluiting is dat de plaat scharnierend is opgelegd op de balk.
        • Na het plaatsen van de opleggingen, onder de balken en of platen, kunnen belastingen worden geplaatst en de combinaties worden gegenereerd.

         

        Belastingen

         

        • Hierna kan de berekening worden uitgevoerd.
        • Nu kunnen de resultaten van de balken worden bekeken.

         

        Results

         

        • Afzonderlijk kunnen de resultaten van de plaat worden bekeken.


        Results plate

         

        • Hierna kunnen de norm gebonden controles worden gedaan voor de staven en de plaat.
        • De “Aansluiting” kan ook gebruikt worden om een scharnier in een plaat te maken. Dit doet men door een polylijn te definiëren.

         

        Scharnier
         

        Matrix PT:

        De Matrix Productentabel (afgekort Matrix PT) is vernieuwd. Het is nu mogelijk om in een eigen profielgroep gegenereerde waardes aan te passen waar nodig.
         

        PT 1

         

        • Na het aanmaken van bijvoorbeeld profielgroep HEA Speciaal kan men daaraan subgroepen aanmaken.

         

        PT 2

         

        • Hieronder maakt men dan de profielen aan door een naam te definiëren en de vorm & afmetingen.

         

        PT 3

         

        • Als het profiel gevalideerd is zullen de bijbehorende waardes worden gegenereerd en in blauw worden weergegeven. Hierna kunnen deze waardes worden aangepast en zullen dan in zwart worden weergegeven.

         

        PT 4

         

        • Na het opslaan van de database zullen de hier aangemaakte profielen beschikbaar zijn in MatrixFrame® en zullen ook de norm controles worden gedaan. 
        • In het geval dat de profielvorm niet ondersteund wordt (vrije vorm), en dus niet gevalideerd kan worden, dan kan de gebruiker de benodigde waardes invullen waarmee dan de berekening kan worden uitgevoerd. Norm gebonden controles zijn dan niet mogelijk.

         

        PT 5

         
        MatrixFrame® Algemeen:

        • Het is nu mogelijk om per belastinggeval types een kleur in te stellen.

         

        Load type color
             

        Load Type color 2

         

        • Het is nu mogelijk om een belastinggeval in te voegen tussen reeds gedefinieerde belastinggevallen. Klik met de rechtermuis toets op de tab van het belastinggeval waar je het nieuwe belastinggeval wilt invoegen en kies invoegen.

         

        Load case insert

              

        • Het is nu mogelijk om vlakbelastingen te kopiëren. Dit kan door de hele regel te selecteren en dan te kopiëren. Alle vertices, ondersteuningen en P-lastcomposities worden dan mee gekopieerd.
        • Diverse aanpassingen zijn gedaan voor de ondersteuning van hoge resolutie schermen. Hierdoor hoeft de gebruiker minder wijzigingen aan te brengen in zijn gebruikersprofiel. 
        • De grote van de letter fonts wordt bij het gebruik van een hoog resolutie scherm nu automatisch aangepast.
        • Bij opslaan als *.mxf of *.mxml is het nu mogelijk om alleen de constructie gegevens te laten opslaan. Resultaten, materiaal gebonden controles en gebruikers profielen worden dan niet mee genomen

         

        Save mxml

        .  

        • Bij exporteren naar *.mxml worden bij beton nu ook de omschrijvingen van de constructiedelen opgeslagen.
        • Het is nu mogelijk om een Style te kiezen voor MatrixFrame® en MatrixTools®.

         

        Style

         

        • Mobiele laststelsels worden nu opgeslagen in het model. 
        • De berekening van de "It" voor hoekstalen is aangepast. Deze wordt nu met de formule van Roark berekend. 
        • De profielen tabel is uitgebreid met breedte en dikte van de plaat voor IFB profielen.

         

        IFB


        Rapporten:

        • Voor de "Betondefinitie" zijn nu bij de "" Stramien en maatlijnen" de lagen toegevoegd voor bijvoorbeeld de opleggingen. Hierdoor wordt deze nu ook zichtbaar bij de afbeelding van de afgebouwde wapening.

        Lastengenerator NEN-EN:

        • Er is een optie toegevoegd om de constructie delen opnieuw te laten detecteren.

         

        Lastengenerator

         

        • Voor de windgeneratie op Telecom palen wordt nu ook een taps profiel ondersteund. 
        • Bij het genereren van de wind op Telecom palen wordt nu altijd de breedte van de sectie gebruikt
        • Als in de lastengenerator voor Telecom in 3D werd ingezoomd werden de knopen niet meer getoond. De laag blijft nu aan of uit gedurende alle stappen van de lastengenerator.
        • Het is nu ook mogelijk om bij een plat dak, afglijden en opwaaien van sneeuw, aan beide uiteindes te laten genereren.
        • Bij de module "Regenwateraccumulatie" worden nu de bij een voor gedefinieerd afschot in het dak de posities van de afvoeren gedetecteerd. Hiermee kan voor elk dakvlak de juiste regenwater belasting worden bepaald. 

        MatrixLigger®:

        • Afbouwen wapening is nu ook geïmplementeerd.

         

        Afbouw wap.

         

        • De oplegreacties zijn nu ook grafisch zichtbaar.

         

        Oplegreacties

         

        • Bij de kanaalplaat wordt default het voorspan staal op "Y1860" gezet met een Sigma;pd van 100 voor de boven strengen en 1400 voor de overige strengen.
        • Bij sparingen is de optie toegevoegd "Gevuld". Als deze aan staat dan zal er geen reductie plaatsvinden van het eigen gewicht van de plaat.

         

        Opening

           

        • Het is nu mogelijk om een deel (verdieping) of een strook uit een deel te kopiëren naar een ander deel. Selecteer de cel met de deelnaam of strooknaam en klik op rechter muistoets en kies “Dupliceer tot einde” en kies deel. 

         

        Dupliceer strookDeel

          

        • Het is nu mogelijk om te kiezen voor tabellen en afbeeldingen of alleen tabellen of afbeeldingen. 
        • Mobiele lastengenerator is toegevoegd. 
        • Bij het plaatsen van een oplegging worden de instellingen van de voorgaande oplegging overgenomen. 
        • De afbeeldingen in de rapportage worden automatisch gesynchroniseerd met de afbeeldingen op het scherm. Indien gebruiker dit wil veranderen kan hij voor de rapportage dit met de knop "Lagen" aanpassen. 
        • Tabel met fundamentele- en karakteristieke opleggingen is toegevoegd in de rapportage. Reacties worden ook uitgesplitst in permanent en veranderlijk. 
        • De recente profielen in het dialoog "Profieldefinitie" worden nu per project getoond en niet meer per strook. 
        • Het is nu mogelijk om bij de wapeningsinstellingen standaard tralieliggers te definiëren.

         

        Tralie 1Tralie 2

           

        • Het is nu mogelijk om de normatieve Psi factoren aan te passen.

         

        Psi

         

        • De kolom "Omschrijving" wordt ook in de rapportage weergegeven. Hiermee kan bijvoorbeeld bij een puntlast worden beschreven waar deze vandaan komt. (Reactie uit raveelstrook 3) 
        • Het is nu mogelijk om voor elke opgelegde belasting apart in te stellen of scheidingswanden moeten worden meegenomen. 
        • Als een oplegging aan het begin of eind van de strook wordt gezet zal de check box van de toevallige inklemming (Mpf) automatisch worden geactiveerd. 
        • Je kan nu bij de gebruikerslijst in tab "Status" een check box aanzetten om bewerken van de strook te blokkeren.

         

        StatusStatus 1

           

        • In de rapportage start elke strook op een nieuwe pagina. 
        • Voor de kruip wordt nu de tijd van de GGT gebruikt om het aantal dagen te bepalen.
        • Bij fases kan de tijd zowel in dagen als jaren worden ingevuld.

        1D Ligger:

        • Voor 1.5D is de tabel voor opleggingen toegevoegd. Hierdoor kunnen de opleggingen aangepast worden. Ook het rapport is aangepast.

         

        1.5D Opleggingen

         

        3D Raamwerken:

        • Bij het genereren van de dragende staven, voor een vlakbelasting, worden trek- en drukstaven uitgesloten. "Let op": Vlakbelastingen die over trekstaven liepen moeten opnieuw worden gedefinieerd.
        • De stramien lijn, met maatvoering voor de Z-richting, wordt nu niet meer op de X=0 en Y=0 positie weergegeven maar op X=0 en de laatste Y stramien lijn.

         
        FEM:

        • Het is nu mogelijk om met “Aansluiting” een scharnier in een plaat te maken. Dit doet men door een polylijn te definiëren.

         

        FEM Release

         

        • Het is nu mogelijk om een belastinggeval te kopiëren inclusief alle vertices. 
        • Bij de "Beeldinstellingen" is een laag toegevoegd voor het instellen van de "Kleur geselecteerd" van het profiel.

         

        FEM select

          

        • In de rapportage worden bij het afdrukken van "Belastinggevallen (Incl. Afb.)" nu ook de waardes van de belastingen afgedrukt.

         
        Betoncontrole:

        • De module voor het afbouwen van de beugels is compleet vernieuwd.
        • In een strook worden nu alleen beugels getekend waar deze nodig zijn. 
        • De controle op de dekking is uitgebreid. Nu word de dekking gecontroleerd voor de 1e en de 2e laag wapening.

         

        Check cover

         

        Staalverbindingen:

        • Bij de voetplaatverbinding is de invoer voor de ankers uitgebreid. Nu wordt de "Totale ankerlengte" ingevuld en de "Ankerlengte in de beton". 
        • Bij een Ligger-Ligger verbinding is het nu ook mogelijk om een console boven toe te passen.
        • Bij een gelaste stabiliteitsverbinding is een extra controle toegevoegd voor de dwarskracht op de buiswand.

        MatrixTools®:

        • In de module "Staal doorsnedeberekening" is de rapportage uitgebreid en afhankelijk van de combinatie van krachten die er zijn. 
        • In de module "Staal doorsnedeberekening" is een tooltip toegevoegd voor als de UC > 1 is bij de enkelvoudige controle. Als dit het geval is worden namelijk de gecombineerde controles niet meer uitgevoerd.

        MatrixTools® Geo:

        • Rapport "Drukpaal samenvatting per sondering" is uitgebreid met de kolom "Fc;netto".

        Bugfixes:

        MatrixFrame® Algemeen:

        • De hoogte van de koude koker "KK250/150/10" was incorrect in de database. Deze stond op 0.22 i.p.v. 0.25 en hierdoor waren de berekende profiel eigenschappen lager dan verwacht. 
        • Het niet tonen van dialogen als er met minder beeldschermen wordt gewerkt is opgelost.
        • De berekening werd niet uitgevoerd als er bij een staaf, aan 1 zijde een excentriciteit in X was gedefinieerd, die groter was dan 0.5*lengte.

        Rapporten:

        • Het genereren van een rapport, van een groot balkrooster model met betonbalken, was erg traag als er afbeeldingen van de wapening werden afgedrukt. Dit is nu geoptimaliseerd maar men dient wel eerst de "Afbouw wapening" te hebben geactiveerd.
        • Bij de export naar bewerkbare RTF werden de UC kleuren en waardes niet altijd weergegeven in de "Afb. Staal UC Diagram".
        • Incidenteel verscheen er een foutmelding bij rapport in de NEN van "Drsn. berekening (uitgebreid)". 
        • Als er, in een door de gebruiker gedefinieerd memo, een spatie in de naam was gebruikt kon het opgeslagen model niet meer geopend worden. Er werd een leeg model getoond.
        • Bij het afdrukken van selectie van een aantal beton balken werden ook lege tabellen getoond van alle niet geselecteerde balken.

        Lastengenerator NEN-EN:

        • Bij het genereren van regenwater, op een vlakke ligger, werd het afschot en de zeeg niet correct verwerkt bij een "3D systeem, Meervelds". Hierdoor werd er teveel water op de ligger gegenereerd.
        • Bij een portaal met 2 kolommen van verschillende lengte, met een in het dak gemodelleerd afschot naar 2 zijdes, werd maar aan 1 zijde water gegenereerd. 

        MatrixLigger®:

        • Bij de beton doorbuiging werden de limietwaardes van "Wmax" en "W2+W3" omgewisseld.
        • Verschaling van de hoogte in zijaanzicht was niet naar waarheid. 
        • De ruwheid van het oppervlak stond bij de opstort i.p.v. het prefab element.

        1D Ligger:

        • Bij de tekening, van de doorsnedeberekening van een betonbalk, werden de benodigde wapening en toegepaste over elkaar heen geprint. 

        2D Balkrooster:

        • Puntlasten op een knoop worden niet ondersteund bij het genereren van veranderlijke belastingvelden. Deze werden in de tabel rood gekleurd en dus niet in de berekening meegenomen. Nu wordt de berekening niet meer uitgevoerd als er niet ondersteunde belastingen zijn gedefinieerd en wordt in de logfile hier een melding van gemaakt.
        • Bij het genereren van het bovenaanzicht werden beugels 1.5R8-250 weergegeven als 2R8-250.
        • Als een profiel, bijvoorbeeld een UNP gedefinieerd was met een hoek van 90°, kon de hoek niet meer worden aangepast als de naam in de tabel werd gewijzigd in een rechthoek. 

        3D Raamwerken:

        • Incidenteel werkte het genereren van een algemeen werkvlak onder een hoek niet. 
        • Als er bij een vlakbelasting, een trekstaaf zat tussen 2 ondersteunende staven, werd de belastingafdracht niet correct verwerkt. "Let op": Vlakbelastingen die over trekstaven liepen moeten opnieuw worden gedefinieerd.

        FEM:

        • De mesh module is aangepast en werkt nu zelfstandig waardoor het nu mogelijk is om nog grotere en ingewikkelder modellen te meshen.
        • Bij de verplaatsingen is het nu ook mogelijk om de 1x1 m stramienlijnen aan te zetten. 

        Betoncontrole:

        • Als bij een lange balk, met veel berekende posities, een deel van de wapening werd geselecteerd en op "Delete" werd geklikt duurde dit erg lang.
        • Incidenteel werden bij het afbouwen van de beugels de extra beugels over een groter gebied neergelegd dan nodig.
        • Incidenteel werden bij de dwarskracht niet alle constructiedelen getoond. Na reset betondata was dit opgelost. 
        • Incidenteel was het vervormingsdiagram, bij een symmetrische ligger met wisselende profiel doorsnedes, niet symmetrisch. 

        Staalcontrole:

        • Bij het rapport voor "Buiging & Druk" werd incidenteel het kipmoment afgedrukt i.p.v. het maatgevend moment. In de formules werd wel het correcte moment gebruikt.
        • Incidenteel was de staalcontrole, voor druk en buiging, bij een symmetrische constructie niet gelijk voor de eerste en de laatste staaf. Dit werd veroorzaakt door het gebruik van scharnieren aan het begin en eind van de staaf. 
        • De Tool tip, met de informatie welke kipsteunen actief zijn, gaf niet altijd de correcte informatie.
        • Bij de berekening van Lkip werd de Bèta ten onrechte absolute ingevuld. 
        • Bij de berekening van Nb;Rd van een hoeklijn werden ten onrechte de Iu en de Iv as niet beschouwd.

        Staalverbindingen:

        • Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen Diagonale schotten (voorheen schuine schotten) en Schotten (al dan niet schuin) in lijn met de flens. De schotten die in lijn met een schuine liggerflens lagen, werden ten onrechte geclassificeerd als schuine schotten in de zin van diagonale schotten; derhalve werd ten onrechte extra afschuifoppervlak voor “KOLOMLIJF OP AFSCHUIVING (NEN EN 1993 1 8 #6.2.6.1)” bepaald. Deze extra capaciteit mag alleen worden toegekend bij het gebruik van trek- en drukschotten.
        • Bij een gelaste "Ligger - Kolom" verbinding, waarbij de ligger op de kolom ligt, werd ten onrechte een berekening gemaakt als de ligger niet volledig op de kolom lag. 
        • Incidenteel werd bij een knieverbinding bij het bepalen van "CLASSIFICATIE DOOR STERKTE NEN EN 1993-1-8#5.2.3" de M;Ligger;u;d berekend voor een T verbinding. 
        • Bij berekenen volgens "BEZWIJKEN BETONCYLINDER CEN/TS 1992 4 2:2012 #6.2.5 (CUR/BMS #10)" werd ten onrechte met een andere veiligheidsfactor "Gamm;Mc" dan volgens "BEVESTIGING BEZWIJKT OP UITTREKKEN CEN/TS 1992 4 2:2012 #6.2.4 (CUR/BMS #10)".
        • Bij een "Ligger-Kolom" verbinding, waarbij de kolom een buis is, werd de buis als ovaal getekend in doorsnede A-A.
        • Bij een kolom ligger verbinding, waarbij de ligger op de kolom ligt, werd als er geen buiging optrad een incorrecte Mj;Rd berekening gedaan. Nu wordt er gecontroleerd op buiging en als deze niet optreed worden de buiging gerelateerde berekeningen niet uitgevoerd. 
        • Bij de controle volgens CUR 10 van "Plastisch betoncylinder bezwijken“ word in de uitvoer de benodigde trekwapening getoond. Aangezien dit niet zichtbaar op het scherm was, is de controle op het scherm nu aangepast en in de tooltip wordt in dat geval dan “Trekwapening is noodzakelijk” getoond. 
        • Incidenteel werd bij een kolom-ligger verbinding, met een tapse ligger, de incorrecte hoogte gehanteerd aan de kolom zijde. 
        • Bij de Controle "Balklijf in dwars drukzone (NEN EN 1993-1-8 #6.2.6.2) " werd als het gehele profiel onder druk stond een te grootte "b;eff;c;wb" bepaald. Deze wordt nu beperkt tot de helft van de profiel hoogte per flens. 
        • Bij een gelaste stabiliteitsverbinding werd er ten onrechte een controle gedaan "Strip uitscheuren boutgroep". 
        • Bij een ligger-dwarsdrager verbinding op de flens werd de dikte ten onrechte gecontroleerd op de flensdikte van de dwarsdrager. 

        MatrixTools®:

        • In de staal module "Torsie berekening" werd een hogere unitycheck gegeven dan in MatrixFrame®. Dit werd veroorzaakt door een fout in de formule van MatrixTools®
        • In de module "Houten balklagen" werd bij de lastengenerator in het scherm voor sneeuw 0 waardes getoond. De waardes werden wel correct berekend en ingevuld in het scherm.
        • In de module "Doorsnede eigenschappen" werd incidenteel een ingesloten holle ruimte meegenomen in de berekening. 
        • Incidenteel crashte MatrixTools® bij het maken van een rapport van een "Kolomberekening + brand". Probleem zat in een corrupt geraakt bestand waar een leeg 2e belastinggeval in zat.
        • In de module "Puntvormig ondersteunde plaat" werd er voor "GTB Tabel IV-4" ten onrechte een moment coëfficiënt bepaald voor positie 1. 
        • In de module "Balklaag in plat dak" werd de doorbuiging incorrect berekend, als er met sneeuw afglijden en opwaaien werd gerekend, en de balk langer was dan 5.000 m.

        MatrixTools® Geo:

        • Bij bepalen van de "Rt;d" werd ten onrechte een "Delta;L" in mindering gebracht aan de onderkant. 
        • In de uitvoer van een paalgroep van een trekpaal werden de waardes van "Ft;max;rep" , "Ft;min;rep" en de "Variatiecoëfficiënt" niet correct afgedrukt. 
        • De afbeelding van het sondeerdiagram met ontwerpresultaten werd niet afgedrukt. 
        • Bij de rapportage stond een dubbel item voor het afdrukken van de sondering. Hierdoor werd in de tabellen alles dubbel afgedrukt.
        • Bij het inlezen van een foutief "Gef" bestand werd er geen logfile meer gegenereerd. 
        • Incidenteel werd er geen positieve kleef berekend voor de bovenste lagen, als het peil ver boven N.A.P. lag, en er weinig lagen waren gegenereerd.

        Einde release note v5.5