Doorbuigingen

Tijdens de mechanicaberekening zijn de verplaatsingen en de vervormingen van knooppunten en staven berekend. De module staal beschikt over de mogelijkheid om de berekende verplaatsingen en vervormingen te toetsen volgens de ingestelde norm. Deze toetsing wordt "toetsing doorbuiging" genoemd.

 

Een voorwaarde is dat het rekenmodel beschikt over de juiste belastingscombinaties in de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT):

  • Minimaal een combinatie Ka.C.(w1) voor de gebruikstoestand.
  • Minimaal een combinatie voor de onmiddellijke doorbuiging.  

 

Om de toetsing doorbuiging toe te kunnen passen, moet per constructiedeel ingesteld worden wat het type is van het constructiedeel (vloer, kolom, etc.) en welk type toetsing toepast moet worden (algemeen, daken+personen, bouwlaag, etc.) Optioneel kan er aangegeven worden of er sprake is van een zeeg of toog, zodat de toetsing hier rekening mee kan houden. Bij de keuze "handmatig" kunnen niet normgebonden toetsingscriteria ingevoerd worden. 

 

Voor meer achtergrondinformatie over de toetsing doorbuiging:
Doorbuiging rekenregels
Doorbuiging interpretatieregels

 

Via het definitievenster kunnen de juiste instellingen voor de toetsing gedaan worden. De instellingen kunnen toegekend worden via de knop "Pas toe op alles" of "Pas toe op selectie" of door het individueel aanklikken van staven.

 

Steel deflections and displacements

 

Zodra de instellingen uit het definitievenster toegekend zijn aan één of meerdere staven, worden deze getoond in de tabel, in het tabblad "Doorbuiging". De witte velden zijn voor de gebruiker toegankelijk en kunnen desgewenst worden gewijzigd. De blauwe velden zijn afgeleide of normatieve waarden. Bij de keuze handmatig worden meerdere velden wit en toegankelijk.

 

doorbuiging staal

 

Als alle uitgangspunten voor de toetsing van de doorbuiging ingevoerd zijn, kan gekozen worden voor het starten van de staalcontrole. De rekenresultaten (enkele waarden en de unitychecks) worden in de meest rechter kolommen van de tabel getoond. De gedetailleerde rekenresultaten zijn te raadplegen via het rapport.