Release notes versie 5.5

Release notes MatrixFrame versie 5.5-SP1

Verwerkt in versie 5.5 (maart 2020)


Nieuw:

MatrixLigger®:

 • Als er bij het profiel wapeningstype "Geen" staat, wordt er nu een voorstel gegenereerd gebaseerd op de default instellingen.
 • De As;ben. wordt nu ook grafisch weergegeven als er geen wapening is ingevuld of gegenereerd.

Staalcontrole:

 • Voor de norm EN wordt nu de Mcr voor kip bepaald met dezelfde methode als voor de NEN-EN.

Bugfixes:

MatrixFrame® Algemeen:

 • Een USB sleutel werd niet meer herkend na installatie 5.5. Dit probleem ontstaat op Windows 10 als tijdens de installatie de sleutel in de USB poort zat. Door te installeren zonder sleutel en daarna de pc opnieuw op te starten, is dit op te lossen. 
 • Het gebruik van Excel tabellen in Word werkte niet als de "MatrixFrame 5.5 Excel Add in" was geactiveerd. Dit probleem is nu opgelost. 
 • In de constructiedeel weergave werden de belastingen niet getoond als de omhullende was geactiveerd. Ook verdween de tab "Constructiedeel weergave" in de "Weergave-instellingen" als je naar de staafkrachten ging. 
 • Als de knop "Omhullende" was geactiveerd, was het niet meer mogelijk om de belastinggevallen te selecteren in de lijst. 
 • Bij het toepassen van een taps profiel werd het eigen gewicht niet correct weergegeven. Na opslaan van het model en het opnieuw openen was het wel correct. 
 • Bij de resultaten van de belastinggevallen werden in de keuzelijst alleen de nummers getoond en niet meer de omschrijvingen. 
 • Bij de mappen in opties was de instelling voor de "Projectmap" verdwenen. Deze instelling doet hetzelfde als het "Bibliotheekpad" dus deze zijn nu samengevoegd tot één instelling als "Projectmap". 
 • In het dialoog van de combinatiegenerator was de check box "Filter combinaties o.b.v. de omhullende" verdwenen.

Rapporten:

 • De default "Kleuren per belastinggeval type" waren te licht ingesteld. Permanent werd in licht geel afgedrukt en sneeuw in wit. Dit gaf op het beeldscherm en op de printer een onduidelijke weergave.
 • De afbeeldingen van de "Constructiedeel weergave Omhullend" werden niet correct getoond. 
 • Bij het openen van een project werden de ingestelde kop- en voetteksten niet correct ingelezen. Hierdoor werden deze op default waarden gezet.
 • Bij het genereren van een preview werd de staalcontrole de 1e keer niet afgedrukt.

Lastengenerator NEN-EN:

 • Bij een Telecom mast, die uit verschillende profielen bestond, werd incidenteel geen windbelasting op de mast gegenereerd. 
 • Bij de generatie van regenwater in "3D systeem, 1 veld", werden de opleggingen ten onrechte ingeklemd om "Xr". Hierdoor werd de gording die op de oplegging aansloot ook als ingeklemd beschouwd. 

2D Raamwerken:

 • Belastingen buiten de ligger, met een waarde van 0, veroorzaakte incorrecte resultaten met een waarde "-nan(ind)" bij gebruik van de "Meervoudige processor". 

2D Balkrooster:

 • Incidenteel verscheen er een melding van incorrect ingevoerde belastingen na openen van een model uit MatrixFrame 5.4. 
 • Openen van een model uit 5.4 veroorzaakte een crash in MatrixFrame bij het opslaan.
 • Tijdelijke oplossing was om in menu extra de beton data te laten verwijderen. 
 • Bij het toekennen van het doorbuigingstype werden deze niet gezet voor balken waar scharnieren in zaten.
 • Bij de import van een "RTF" worden incorrecte belastingen nu verwijderd. Ook worden de tabellen met extra tabel koppen nu correct verwerkt. 

3D Raamwerken:

 • Bij het gebruik van selecties en werkvlakken werden de oplegreacties niet getoond. 
 • Bij het gebruik van selecties en werkvlakken werden de belastingen niet meer gefilterd in de tabellen. 
 • Bij het gebruik van MatrixTools "Doorsnedeberekening" of "Kolomberekening", werden de krachten in de verkeerde richting gezet als het profiel 90° gedraaid was. 
 • Bij het uitvoeren van een Dynamische analyse van een vakwerkmast bevroor MatrixFrame. 

FEM:

 • Bij het importeren van een DXF werden de geometrie en de belastingen incorrect verwerkt. 
 • Bij het bekijken van gegenereerde belastingvelden werd MatrixFrame afgesloten zonder waarschuwing. 
 • Incidenteel crashte MatrixFrame bij het toekennen van wapening. 
 • Incidenteel werd MatrixFrame zonder waarschuwing afgesloten aan het eind van de berekening. 

Betoncontrole:

 • In de "Beton instellingen" bij de tab "Dekking" had het aanvinken van "Ruw" geen effect. 
 • Het was niet meer mogelijk, om bij het gebruik van beton, de elasticiteitsmodules aan te passen. 

Staalcontrole:

 • Bij de controle op brandwerendheid, werd voor het statisch systeem "Balk", ten onrechte een kip controle gedaan terwijl de kip was uitgezet. 
 • De UC Check Staafkleur werd niet altijd correct weergegeven in een samengevoegd constructiedeel. De eerste UC werd getoond en niet de maximale, nu wordt altijd de maximale getoond.

Staalverbindingen:

 • Bij een ligger over een kolom werden de boutafstanden niet gecontroleerd. 
 • Bij de controle van "Kolomflens en lijf onder druk" werd er schijnbaar geen rekening gehouden met het trek en drukschot. Het betrof hier een ligger die over de kolom heen ligt. De controle wordt gedaan volgens NEN-EN 1993-1-1+C2:2011/NB:2011 #6.5.3.2, #6.5.3.3 en #6.5.3.4. Met trek en drukschot hoeft deze controle niet te worden gedaan. Echter zal het schot niet als verstijving meegenomen als deze in klasse 4 zit of niet in de drukzone zit. Deze informatie zal in de uitvoer nu zichtbaar worden. 

MatrixTools®:

 • In de NEN-EN was de knop in "CT Beton Ponsberekening" niet geactiveerd. De berekening was wel uit te voeren door een model uit 5.4 te openen. 
 • In de beton module "Kolomberekening +brand" werd de λ voor de brandcombinatie niet met de gereduceerde afmetingen bepaald. 
 • Bij het voor de eerste keer opstarten, van een module in houten balklagen, bleef het resultaten grid grijs. Afsluiten en opnieuw opstarten verhelpt het probleem.
 • In de modules van metselwerk kon er ten onrechte een druksterkte "f'm" worden ingevuld bij gebruik van lijmmortel. Deze had geen invloed op de berekening en wordt nu dus uitgezet bij gebruik lijmmortel. 
 • In de module metselwerk werd ten onrechte een UC van 0 getoond, als een kolom of wand uit de grafiek van de NEN-EN1996-1-1 annex G "Figuur G.1" liep. De eindconclusie werd wel correct weergegeven. "Aan de gestelde eis wordt niet voldaan". Nu zal er altijd een UC=999 worden getoond. 

MatrixTools Geo:

 • Bij een drukpaal berekening met het paaltype "In de grond gevormd met behulp van een avegaar, geschroefd, werd de "Limiet qc;3gem" van 2.0" niet gecorrigeerd voor de laatste grondlaag. Hierdoor werd er ten onrechte gerekend met een hogere qc;3gem.

Einde release notes v5.5-SP1

Release notes MatrixFrame versie 5.5

Verwerkt in versie 5.5 (januari 2020)


Nieuw:

MatrixFrame® & Excel:

In de vorige versie van MatrixFrame is de uitwisseling van rekenmodellen met Revit en Tekla geïntroduceerd. In deze versie is een koppeling met Excel gemaakt. Hierin zijn functies voor de modelleur/constructeur om binnen de Excel omgeving rekenmodellen te definiëren en te laten beheren, berekeningen al dan niet onderwater uit te voeren, dus zonder dat MatrixFrame op het scherm staat, de voortgang van de (reken)taken te bewaken en de rekenresultaten te bekijken en te gebruiken vanuit de gegenereerde Excel tabbladen. (Dit is een uitbreidingsmodule) 


Tijdens de installatie verschijnt er een dialoog als Excel op de pc staat. 

 

plugin

 

Bij het opstarten van Excel wordt dan de plug-in geïnstalleerd en zal er een menu item “Matrix Software” zichtbaar worden.

 

Excel Ribbon


De nieuwe opties op een rij gezet: 

 

 • “Genereer belastingen” genereert belastingen met de lasten generator.
 • “Bereken resultaten” start de berekening zonder dat MatrixFrame op het scherm verschijnt en zal de resultaten terug zetten in de verschillende tab bladen.

 

   Tabblad Excel

 

 • “Bereken geavanceerd” start het dialoog waar de trek- of druk elementen worden getoond en andere geavanceerde instellingen kunnen worden gedaan.
 • “Exporteer” zal een *.mxml opslaan welke dan in MatrixFrame kan worden geopend. In dit bestand zit de geometrie en de door de gebruiker ingevulde belastingen en belastingcombinaties.
 • “Start” zal MatrixFrame starten met de door de gebruiker ingevulde gegevens.

De verschillende tabbladen kort uitgelegd:

 • Input: Hier kan door de gebruiker instellingen gedefinieerd worden. Denk aan instellingen voor de geometrie en de belastingen, dan wel lasten- en combinatiegenerator. Deze stap dient uitgevoerd worden indien men de inhoud van de achterliggende tabbladen automatisch wil genereren.
 • MxProjectData: Hier wordt het project type gezet en staan ook de NEN-EN normen gedefinieerd.
 • MxGridlines: Hier ziet men een overzicht van de stramienlijnen die uit de input kan worden gelezen.
 • MxGeometry: Hier kunnen de staven en kopen worden gedefinieerd met randvoorwaardes.
 • MxSections: Hier worden de profielen gedefinieerd met randvoorwaardes.
 • MxSupports: Hier worden de opleggingen gedefinieerd welke worden gebruikt in MxGeometry.
 • MxReleases: Hier worden staafaansluitingen gedefinieerd welke worden gebruikt in MxGeometry.
 • MxRigidLinks: Hier worden excentriciteiten gedefinieerd welke worden gebruikt in MxGeometry.
 • MxElasticFoundation: Hier worden elastische ondersteuningen gedefinieerd welke worden gebruikt in MxGeometry.
 • MxLoadsGenerator: Deze module is momenteel in ontwikkeling.
 • MxLoads: Hier kan men de belasting definiëren en na gebruik van de lastengenerator zullen hier de gegenereerde belastingen worden getoond.
 • MxLoadcases: Hier kan men de belastinggevallen definiëren en na gebruik van de lastengenerator zullen hier de gegenereerde belastingengevallen worden getoond.
 • MxLoadCombs: Hier kan men de belastingcombinaties definiëren en na gebruik van de lastengenerator zullen hier de gegenereerde combinaties worden getoond.
 • MxSteelCheck: Deze module is momenteel nog in ontwikkeling.
 • MxTimberCheck: Deze module is momenteel nog in ontwikkeling.

Alle tabellen in de tabbladen zijn dynamisch dus er kunnen nieuwe rijen aan worden toegevoegd.

MatrixLigger®

Voor het berekenen van breedplaatvloeren en kanaalplaatvloeren is een nieuw programma ontwikkeld: “MatrixLigger”. (Dit is een uitbreidingsmodule)
Deze zal verder uitgebreid worden met ribcassette en combinatievloeren en balkbodems in een volgende versie. (Dit is een uitbreidingsmodule)
Ook is het mogelijk om deze  te koppelen met teken pakketten zoals IC-Prefab.

In “MatrixLigger” is het mogelijk om in 1 project meerdere delen(verdiepingen) in te voeren en per deel kunnen meerdere stroken worden berekend.

De indeling is:

MXLigger

De filosofie is:

 • 1 bestand (*.mxs) bevat een geheel project
 • Bij elke gekozen optie binnen het project wordt de benodigde Widget getoond met de benodigde informatie.
 • Dit project kan uit meerdere delen bestaan (1e verdieping, 2e verdieping…..).
 • Dit deel kan uit meerdere stroken bestaan.
 • Per strook kunnen dan alle benodigde geometrie en belastinggegevens worden gedefinieerd.
 • Hier kunnen dan ook de resultaten en betonberekening worden bekeken.
 • Aan elke strook kan een status worden toegekend 


De workflow in het kort is:

 

Workflow
 

Navigatie:

 • Navigatie kan op 3 manieren:
  • Met muis via de knoppen in de knoppenbalk (t.b.v. wijzigen project)
  • Met de muis door in de Project manager in een cel te klikken
  • Met het toetsenbord met de [Tab]-toets door de Projectmanager van cel tot cel te springen (werkt dus als een invoer wizard)
  • Met het toetsenbord met de [Ctrl] + [Tab] te wisselen tussen de Projectmanager en de gerelateerde Widget 
 • Bij het activeren van een volgende strook worden automatisch alle gegevens van de laatste strook gekopieerd.

2D Balkrooster/Plaat:

 • Nieuw projecttype toegevoegd: “2D-Balkrooster/Plaat”. (Dit is een uitbreidingsmodule)

 

Grillage Plate

 

 • Nadat er balken zijn gedefinieerd kan men bij de “Profielgegevens” de plaat definiëren door het invullen van de plaatgegevens en het activeren van de knop “Maak gebied object”.


Gebied object

Beam
Plate 
 

 • De aansluiting tussen de plaat en de balk kan worden ingesteld met de knop “Aansluiting”, default is de aansluiting volledig vast in alle richtingen.

 

Aansluiting

Aansluiting Grid

 

 • De hierboven gedefinieerde aansluiting is dat de plaat scharnierend is opgelegd op de balk.
 • Na het plaatsen van de opleggingen, onder de balken en of platen, kunnen belastingen worden geplaatst en de combinaties worden gegenereerd.

 

Belastingen

 

 • Hierna kan de berekening worden uitgevoerd.
 • Nu kunnen de resultaten van de balken worden bekeken.

 

Results

 

 • Afzonderlijk kunnen de resultaten van de plaat worden bekeken.


Results plate

 

 • Hierna kunnen de norm gebonden controles worden gedaan voor de staven en de plaat.
 • De “Aansluiting” kan ook gebruikt worden om een scharnier in een plaat te maken. Dit doet men door een polylijn te definiëren.

 

Scharnier
 

Matrix PT:

De Matrix Productentabel (afgekort Matrix PT) is vernieuwd. Het is nu mogelijk om in een eigen profielgroep gegenereerde waardes aan te passen waar nodig.
 

PT 1

 

 • Na het aanmaken van bijvoorbeeld profielgroep HEA Speciaal kan men daaraan subgroepen aanmaken.

 

PT 2

 

 • Hieronder maakt men dan de profielen aan door een naam te definiëren en de vorm & afmetingen.

 

PT 3

 

 • Als het profiel gevalideerd is zullen de bijbehorende waardes worden gegenereerd en in blauw worden weergegeven. Hierna kunnen deze waardes worden aangepast en zullen dan in zwart worden weergegeven.

 

PT 4

 

 • Na het opslaan van de database zullen de hier aangemaakte profielen beschikbaar zijn in MatrixFrame en zullen ook de norm controles worden gedaan. 
 • In het geval dat de profielvorm niet ondersteund wordt (vrije vorm), en dus niet gevalideerd kan worden, dan kan de gebruiker de benodigde waardes invullen waarmee dan de berekening kan worden uitgevoerd. Norm gebonden controles zijn dan niet mogelijk.

 

PT 5

 
MatrixFrame® Algemeen:

 • Het is nu mogelijk om per belastinggeval types een kleur in te stellen.

 

Load type color
     

Load Type color 2

 

 • Het is nu mogelijk om een belastinggeval in te voegen tussen reeds gedefinieerde belastinggevallen. Klik met de rechtermuis toets op de tab van het belastinggeval waar je het nieuwe belastinggeval wilt invoegen en kies invoegen.

 

Load case insert

      

 • Het is nu mogelijk om vlakbelastingen te kopiëren. Dit kan door de hele regel te selecteren en dan te kopiëren. Alle vertices, ondersteuningen en P-lastcomposities worden dan mee gekopieerd.
 • Diverse aanpassingen zijn gedaan voor de ondersteuning van hoge resolutie schermen. Hierdoor hoeft de gebruiker minder wijzigingen aan te brengen in zijn gebruikersprofiel. 
 • De grote van de letter fonts wordt bij het gebruik van een hoog resolutie scherm nu automatisch aangepast.
 • Bij opslaan als *.mxf of *.mxml is het nu mogelijk om alleen de constructie gegevens te laten opslaan. Resultaten, materiaal gebonden controles en gebruikers profielen worden dan niet mee genomen

 

Save mxml

.  

 • Bij exporteren naar *.mxml worden bij beton nu ook de omschrijvingen van de constructiedelen opgeslagen.
 • Het is nu mogelijk om een Style te kiezen voor MatrixFrame en MatrixTools.

 

Style

 

 • Mobiele laststelsels worden nu opgeslagen in het model. 
 • De berekening van de "It" voor hoekstalen is aangepast. Deze wordt nu met de formule van Roark berekend. 
 • De profielen tabel is uitgebreid met breedte en dikte van de plaat voor IFB profielen.

 

IFB


Rapporten:

 • Voor de "Betondefinitie" zijn nu bij de "" Stramien en maatlijnen" de lagen toegevoegd voor bijvoorbeeld de opleggingen. Hierdoor wordt deze nu ook zichtbaar bij de afbeelding van de afgebouwde wapening.

Lastengenerator NEN-EN:

 • Er is een optie toegevoegd om de constructie delen opnieuw te laten detecteren.

 

Lastengenerator

 

 • Voor de windgeneratie op Telecom palen wordt nu ook een taps profiel ondersteund. 
 • Bij het genereren van de wind op Telecom palen wordt nu altijd de breedte van de sectie gebruikt
 • Als in de lastengenerator voor Telecom in 3D werd ingezoomd werden de knopen niet meer getoond. De laag blijft nu aan of uit gedurende alle stappen van de lastengenerator.
 • Het is nu ook mogelijk om bij een plat dak, afglijden en opwaaien van sneeuw, aan beide uiteindes te laten genereren.
 • Bij de module "Regenwateraccumulatie" worden nu de bij een voor gedefinieerd afschot in het dak de posities van de afvoeren gedetecteerd. Hiermee kan voor elk dakvlak de juiste regenwater belasting worden bepaald. 

MatrixLigger®:

 • Afbouwen wapening is nu ook geïmplementeerd.

 

Afbouw wap.

 

 • De oplegreacties zijn nu ook grafisch zichtbaar.

 

Oplegreacties

 

 • Bij de kanaalplaat wordt default het voorspan staal op "Y1860" gezet met een Sigma;pd van 100 voor de boven strengen en 1400 voor de overige strengen.
 • Bij sparingen is de optie toegevoegd "Gevuld". Als deze aan staat dan zal er geen reductie plaatsvinden van het eigen gewicht van de plaat.

 

Opening

   

 • Het is nu mogelijk om een deel (verdieping) of een strook uit een deel te kopiëren naar een ander deel. Selecteer de cel met de deelnaam of strooknaam en klik op rechter muistoets en kies “Dupliceer tot einde” en kies deel. 

 

Dupliceer strookDeel

  

 • Het is nu mogelijk om te kiezen voor tabellen en afbeeldingen of alleen tabellen of afbeeldingen. 
 • Mobiele lastengenerator is toegevoegd. 
 • Bij het plaatsen van een oplegging worden de instellingen van de voorgaande oplegging overgenomen. 
 • De afbeeldingen in de rapportage worden automatisch gesynchroniseerd met de afbeeldingen op het scherm. Indien gebruiker dit wil veranderen kan hij voor de rapportage dit met de knop "Lagen" aanpassen. 
 • Tabel met fundamentele- en karakteristieke opleggingen is toegevoegd in de rapportage. Reacties worden ook uitgesplitst in permanent en veranderlijk. 
 • De recente profielen in het dialoog "Profieldefinitie" worden nu per project getoond en niet meer per strook. 
 • Het is nu mogelijk om bij de wapeningsinstellingen standaard tralieliggers te definiëren.

 

Tralie 1Tralie 2

   

 • Het is nu mogelijk om de normatieve Psi factoren aan te passen.

 

Psi

 

 • De kolom "Omschrijving" wordt ook in de rapportage weergegeven. Hiermee kan bijvoorbeeld bij een puntlast worden beschreven waar deze vandaan komt. (Reactie uit raveelstrook 3) 
 • Het is nu mogelijk om voor elke opgelegde belasting apart in te stellen of scheidingswanden moeten worden meegenomen. 
 • Als een oplegging aan het begin of eind van de strook wordt gezet zal de check box van de toevallige inklemming (Mpf) automatisch worden geactiveerd. 
 • Je kan nu bij de gebruikerslijst in tab "Status" een check box aanzetten om bewerken van de strook te blokkeren.

 

StatusStatus 1

   

 • In de rapportage start elke strook op een nieuwe pagina. 
 • Voor de kruip wordt nu de tijd van de GGT gebruikt om het aantal dagen te bepalen.
 • Bij fases kan de tijd zowel in dagen als jaren worden ingevuld.

1D Ligger:

 • Voor 1.5D is de tabel voor opleggingen toegevoegd. Hierdoor kunnen de opleggingen aangepast worden. Ook het rapport is aangepast.

 

1.5D Opleggingen

 

3D Raamwerken:

 • Bij het genereren van de dragende staven, voor een vlakbelasting, worden trek- en drukstaven uitgesloten. "Let op": Vlakbelastingen die over trekstaven liepen moeten opnieuw worden gedefinieerd.
 • De stramien lijn, met maatvoering voor de Z-richting, wordt nu niet meer op de X=0 en Y=0 positie weergegeven maar op X=0 en de laatste Y stramien lijn.

 
FEM:

 • Het is nu mogelijk om met “Aansluiting” een scharnier in een plaat te maken. Dit doet men door een polylijn te definiëren.

 

FEM Release

 

 • Het is nu mogelijk om een belastinggeval te kopiëren inclusief alle vertices. 
 • Bij de "Beeldinstellingen" is een laag toegevoegd voor het instellen van de "Kleur geselecteerd" van het profiel.

 

FEM select

  

 • In de rapportage worden bij het afdrukken van "Belastinggevallen (Incl. Afb.)" nu ook de waardes van de belastingen afgedrukt.

 
Betoncontrole:

 • De module voor het afbouwen van de beugels is compleet vernieuwd.
 • In een strook worden nu alleen beugels getekend waar deze nodig zijn. 
 • De controle op de dekking is uitgebreid. Nu word de dekking gecontroleerd voor de 1e en de 2e laag wapening.

 

Check cover

 

Staalverbindingen:

 • Bij de voetplaatverbinding is de invoer voor de ankers uitgebreid. Nu wordt de "Totale ankerlengte" ingevuld en de "Ankerlengte in de beton". 
 • Bij een Ligger-Ligger verbinding is het nu ook mogelijk om een console boven toe te passen.
 • Bij een gelaste stabiliteitsverbinding is een extra controle toegevoegd voor de dwarskracht op de buiswand.

MatrixTools®:

 • In de module "Staal doorsnedeberekening" is de rapportage uitgebreid en afhankelijk van de combinatie van krachten die er zijn. 
 • In de module "Staal doorsnedeberekening" is een tooltip toegevoegd voor als de UC > 1 is bij de enkelvoudige controle. Als dit het geval is worden namelijk de gecombineerde controles niet meer uitgevoerd.

MatrixTools Geo:

 • Rapport "Drukpaal samenvatting per sondering" is uitgebreid met de kolom "Fc;netto".

Bugfixes:

MatrixFrame® Algemeen:

 • De hoogte van de koude koker "KK250/150/10" was incorrect in de database. Deze stond op 0.22 i.p.v. 0.25 en hierdoor waren de berekende profiel eigenschappen lager dan verwacht. 
 • Het niet tonen van dialogen als er met minder beeldschermen wordt gewerkt is opgelost.
 • De berekening werd niet uitgevoerd als er bij een staaf, aan 1 zijde een excentriciteit in X was gedefinieerd, die groter was dan 0.5*lengte.

Rapporten:

 • Het genereren van een rapport, van een groot balkrooster model met betonbalken, was erg traag als er afbeeldingen van de wapening werden afgedrukt. Dit is nu geoptimaliseerd maar men dient wel eerst de "Afbouw wapening" te hebben geactiveerd.
 • Bij de export naar bewerkbare RTF werden de UC kleuren en waardes niet altijd weergegeven in de "Afb. Staal UC Diagram".
 • Incidenteel verscheen er een foutmelding bij rapport in de NEN van "Drsn. berekening (uitgebreid)". 
 • Als er, in een door de gebruiker gedefinieerd memo, een spatie in de naam was gebruikt kon het opgeslagen model niet meer geopend worden. Er werd een leeg model getoond.
 • Bij het afdrukken van selectie van een aantal beton balken werden ook lege tabellen getoond van alle niet geselecteerde balken.

Lastengenerator NEN-EN:

 • Bij het genereren van regenwater, op een vlakke ligger, werd het afschot en de zeeg niet correct verwerkt bij een "3D systeem, Meervelds". Hierdoor werd er teveel water op de ligger gegenereerd.
 • Bij een portaal met 2 kolommen van verschillende lengte, met een in het dak gemodelleerd afschot naar 2 zijdes, werd maar aan 1 zijde water gegenereerd. 

MatrixLigger®:

 • Bij de beton doorbuiging werden de limietwaardes van "Wmax" en "W2+W3" omgewisseld.
 • Verschaling van de hoogte in zijaanzicht was niet naar waarheid. 
 • De ruwheid van het oppervlak stond bij de opstort i.p.v. het prefab element.

1D Ligger:

 • Bij de tekening, van de doorsnedeberekening van een betonbalk, werden de benodigde wapening en toegepaste over elkaar heen geprint. 

2D Balkrooster:

 • Puntlasten op een knoop worden niet ondersteund bij het genereren van veranderlijke belastingvelden. Deze werden in de tabel rood gekleurd en dus niet in de berekening meegenomen. Nu wordt de berekening niet meer uitgevoerd als er niet ondersteunde belastingen zijn gedefinieerd en wordt in de logfile hier een melding van gemaakt.
 • Bij het genereren van het bovenaanzicht werden beugels 1.5R8-250 weergegeven als 2R8-250.
 • Als een profiel, bijvoorbeeld een UNP gedefinieerd was met een hoek van 90°, kon de hoek niet meer worden aangepast als de naam in de tabel werd gewijzigd in een rechthoek. 

3D Raamwerken:

 • Incidenteel werkte het genereren van een algemeen werkvlak onder een hoek niet. 
 • Als er bij een vlakbelasting, een trekstaaf zat tussen 2 ondersteunende staven, werd de belastingafdracht niet correct verwerkt. "Let op": Vlakbelastingen die over trekstaven liepen moeten opnieuw worden gedefinieerd.

FEM:

 • De mesh module is aangepast en werkt nu zelfstandig waardoor het nu mogelijk is om nog grotere en ingewikkelder modellen te meshen.
 • Bij de verplaatsingen is het nu ook mogelijk om de 1x1 m stramienlijnen aan te zetten. 

Betoncontrole:

 • Als bij een lange balk, met veel berekende posities, een deel van de wapening werd geselecteerd en op "Delete" werd geklikt duurde dit erg lang.
 • Incidenteel werden bij het afbouwen van de beugels de extra beugels over een groter gebied neergelegd dan nodig.
 • Incidenteel werden bij de dwarskracht niet alle constructiedelen getoond. Na reset betondata was dit opgelost. 
 • Incidenteel was het vervormingsdiagram, bij een symmetrische ligger met wisselende profiel doorsnedes, niet symmetrisch. 

Staalcontrole:

 • Bij het rapport voor "Buiging & Druk" werd incidenteel het kipmoment afgedrukt i.p.v. het maatgevend moment. In de formules werd wel het correcte moment gebruikt.
 • Incidenteel was de staalcontrole, voor druk en buiging, bij een symmetrische constructie niet gelijk voor de eerste en de laatste staaf. Dit werd veroorzaakt door het gebruik van scharnieren aan het begin en eind van de staaf. 
 • De Tool tip, met de informatie welke kipsteunen actief zijn, gaf niet altijd de correcte informatie.
 • Bij de berekening van Lkip werd de Bèta ten onrechte absolute ingevuld. 
 • Bij de berekening van Nb;Rd van een hoeklijn werden ten onrechte de Iu en de Iv as niet beschouwd.

Staalverbindingen:

 • Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen Diagonale schotten (voorheen schuine schotten) en Schotten (al dan niet schuin) in lijn met de flens. De schotten die in lijn met een schuine liggerflens lagen, werden ten onrechte geclassificeerd als schuine schotten in de zin van diagonale schotten; derhalve werd ten onrechte extra afschuifoppervlak voor “KOLOMLIJF OP AFSCHUIVING (NEN EN 1993 1 8 #6.2.6.1)” bepaald. Deze extra capaciteit mag alleen worden toegekend bij het gebruik van trek- en drukschotten.
 • Bij een gelaste "Ligger - Kolom" verbinding, waarbij de ligger op de kolom ligt, werd ten onrechte een berekening gemaakt als de ligger niet volledig op de kolom lag. 
 • Incidenteel werd bij een knieverbinding bij het bepalen van "CLASSIFICATIE DOOR STERKTE NEN EN 1993-1-8#5.2.3" de M;Ligger;u;d berekend voor een T verbinding. 
 • Bij berekenen volgens "BEZWIJKEN BETONCYLINDER CEN/TS 1992 4 2:2012 #6.2.5 (CUR/BMS #10)" werd ten onrechte met een andere veiligheidsfactor "Gamm;Mc" dan volgens "BEVESTIGING BEZWIJKT OP UITTREKKEN CEN/TS 1992 4 2:2012 #6.2.4 (CUR/BMS #10)".
 • Bij een "Ligger-Kolom" verbinding, waarbij de kolom een buis is, werd de buis als ovaal getekend in doorsnede A-A.
 • Bij een kolom ligger verbinding, waarbij de ligger op de kolom ligt, werd als er geen buiging optrad een incorrecte Mj;Rd berekening gedaan. Nu wordt er gecontroleerd op buiging en als deze niet optreed worden de buiging gerelateerde berekeningen niet uitgevoerd. 
 • Bij de controle volgens CUR 10 van "Plastisch betoncylinder bezwijken“ word in de uitvoer de benodigde trekwapening getoond. Aangezien dit niet zichtbaar op het scherm was, is de controle op het scherm nu aangepast en in de tooltip wordt in dat geval dan “Trekwapening is noodzakelijk” getoond. 
 • Incidenteel werd bij een kolom-ligger verbinding, met een tapse ligger, de incorrecte hoogte gehanteerd aan de kolom zijde. 
 • Bij de Controle "Balklijf in dwars drukzone (NEN EN 1993-1-8 #6.2.6.2) " werd als het gehele profiel onder druk stond een te grootte "b;eff;c;wb" bepaald. Deze wordt nu beperkt tot de helft van de profiel hoogte per flens. 
 • Bij een gelaste stabiliteitsverbinding werd er ten onrechte een controle gedaan "Strip uitscheuren boutgroep". 
 • Bij een ligger-dwarsdrager verbinding op de flens werd de dikte ten onrechte gecontroleerd op de flensdikte van de dwarsdrager. 

MatrixTools®:

 • In de staal module "Torsie berekening" werd een hogere unitycheck gegeven dan in MatrixFrame. Dit werd veroorzaakt door een fout in de formule van MatrixTools. 
 • In de module "Houten balklagen" werd bij de lastengenerator in het scherm voor sneeuw 0 waardes getoond. De waardes werden wel correct berekend en ingevuld in het scherm.
 • In de module "Doorsnede eigenschappen" werd incidenteel een ingesloten holle ruimte meegenomen in de berekening. 
 • Incidenteel crashte MatrixTools bij het maken van een rapport van een "Kolomberekening + brand". Probleem zat in een corrupt geraakt bestand waar een leeg 2e belastinggeval in zat.
 • In de module "Puntvormig ondersteunde plaat" werd er voor "GTB Tabel IV-4" ten onrechte een moment coëfficiënt bepaald voor positie 1. 
 • In de module "Balklaag in plat dak" werd de doorbuiging incorrect berekend, als er met sneeuw afglijden en opwaaien werd gerekend, en de balk langer was dan 5.000 m.

MatrixTools Geo:

 • Bij bepalen van de "Rt;d" werd ten onrechte een "Delta;L" in mindering gebracht aan de onderkant. 
 • In de uitvoer van een paalgroep van een trekpaal werden de waardes van "Ft;max;rep" , "Ft;min;rep" en de "Variatiecoëfficiënt" niet correct afgedrukt. 
 • De afbeelding van het sondeerdiagram met ontwerpresultaten werd niet afgedrukt. 
 • Bij de rapportage stond een dubbel item voor het afdrukken van de sondering. Hierdoor werd in de tabellen alles dubbel afgedrukt.
 • Bij het inlezen van een foutief "Gef" bestand werd er geen logfile meer gegenereerd. 
 • Incidenteel werd er geen positieve kleef berekend voor de bovenste lagen, als het peil ver boven N.A.P. lag, en er weinig lagen waren gegenereerd.

Einde release note v5.5