Wat is nieuw

 

Week 11 - 2020

Verbeteringen

 • Projecten: In de lijstweergaven en zoekschermen voor Opdrachten, Leveringen en Fases wordt voor het adres de straat+huisnr, postcode, plaats en land getoond.
 • Projecten: Het lint van het overzicht van een Opdracht is aangepast. Beschrijvingen werknemers en contactpersonen zijn nu gelijk en uniform.
 • Import: In de wizard importeren van een EDI orderbevestiging zijn de kolommen toegevoegd voor Bevestigde leverdatum en Totaal bedrag.
 • Import: Bij het importeren van een EDI orderbevestiging wordt de status van de Inkooporder aangepast naar "Bevestigd".
 • Projecten: Vanuit een overzicht van een opdracht kan direct een e-mail gestuurd worden naar de Uitvoerder, Projectmanager of Verkoper van de opdracht.
 • Inkoopfacturen: In het zoekscherm voor Inkoopfacturen zijn kolommen toegevoegd die de gerelateerde Inkooporder, Opdracht en Fase tonen.
 • Import: In de wizards voor het importeren van meerdere EDI bestanden kunnen alle bestanden geselecteerd en gedeselecteerd worden.

Oplossingen

 • Import: In de wizard importeren van een EDI orderbevestiging zijn de kolommen voor de Inkooporders herzien. Het is nu mogelijk te sorteren op de waardes en kolommen die niet bewerkt kunnen worden zijn hiervoor geblokkeerd.
 • Import: Bij het importeren van een EDI orderbevestiging werd de "Orderbevestiging leverdatum" niet geïmporteerd.
 • Export: De waardes in de kolommen export "Urenregistratie BouwVision" zijn op verzoek van de gebruiker nogmaals aan gepast.
 • Import: Het importeren van meerdere EDI bestanden werkte niet goed wanneer er in de wizard vooruit en weer terug werd gegaan.
 • Export: In de export EDI Ketenstandaard order voor Roval is de sortering aangepast van lang naar kort per profiel.
 • Export: In de export "Urenregistratie BouwVision" zijn de volgorde van de kolommen gewijzigd.

 


Week 10 - 2020

Oplossingen

 • CNC: Bevat aanpassingen voor het corrigeren van speciale tekens in CNC.
 • Export: In de wizard E-mail Inkooporder werd de bestandsnaam niet correct opgebouwd indien deze punten bevatte.
 • Algemeen: Het e-mailen via de wizards is aangepast. Naar Outlook wordt alleen nog het e-mailadres doorgestuurd en niet meer de volledige naam.
 • Projecten: De totalen (Prijs, Gewicht, etc) van een Fase werden niet correct brekend.
  Er werd altijd het totale aantal van het Merk gebruikt en niet het aan de fase toegekende aantal.
 • Projecten: In de fase Analyse trad de fout "System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The data types uniqueidentifier and nvarchar are incompatible in the add operator" op.

 


Week 9 - 2020

Oplossingen

 • InkoopOrders: Bij het e-mailen van een inkooporder kon een fout optreden indien er geen rapporten voor de leverancier zijn opgegeven.
 • Algemeen: De meldingen bij het verwijderen van een artikel dat deze al gebruikt wordt in een Calculatie of Inkooporder bevatten nu de omschrijving/nummer van de Calculatie of Inkooporder.
 • Algemeen: Bij het versturen van een e-mail via Outlook wordt de MAPI sessie hergebruikt, en niet meer opnieuw gecreëerd.
  Dit voorkomt waarschijnlijk fouten bij het versturen van e-mail.
 • Export: De standaardbestandsnaam voor exports werd niet correct opgebouwd indien er in zoeknamen of externe referentiepunten voorkwamen.
 • Planning: Wanneer bij het verschuiven van planning de Leverdatum, Start-, of Einddatum werd aangepast dan was deze aanpassing niet direct in de tabel zichtbaar.
 • InkoopOrders: In de wizard "Inkoop ongedaan maken" werden de merken niet juist geselecteerd om te verwijderen uit de Inkooporder.
 • InkoopOrders: Het herstellen van de selectie in de boomweergave bij het bestellen van artikelen werkte niet altijd correct.
 • Uitwisseling MatrixKozijn Calculatie: Bij het bewerken van een MatrixKozijn Calculatie kon het voorkomen dat de opdrachten in het ribbon niet meer ingeschakeld werden.
 • Algemeen: Wanneer er in een scherm een fout optrad kon dit scherm nooit meer gesloten worden.

 


Week 8 - 2020

Oplossingen

 • Rapporten: Bij het toevoegen van een rapport kon een fout optreden.
 • Planning: Bij het aanmaken van rapporten vanuit de details van de Planning per periode trad een fout op.
 • Uitwisseling MatrixKozijn Calculatie: Wanneer in een adres van een calculatie een bijzonder teken (bijvoorbeeld: ö) voorkwam dan trad bij het bewerken in MatrixKozijn de fout "After parsing a value an unexpected character was encountered" op
 • Productentabel: Er konden fouten optreden bij het gebruik van de productentabel door de nieuwe implementatie van gerelateerde gebeurtenissen.
 • Productentabel: Voor MatrixKozijn Kunststof Adapterprofielen werd de vorm voor nieuwe profielen niet correct opgeslagen.
  Bestaande profielen in de database worden gecorrigeerd wanneer de revisie naar 2.4.2.0 wordt doorgevoerd.

Verbeteringen

 • Verkoopfacturen: In het zoekscherm voor Verkoopfacturen zijn kolommen toegevoegd voor de gerelateerde Opdracht en Deelopdracht.
  Dit werkt op gelijke wijze als het zoekscherm Inkooporders.
 • Export: Voor de export EDI (kentenstandaard) Verkoopfacturen is de mogelijkheid toegevoegd om de export direct te versturen naar een webservice.
  Hiervoor dienen instellingen gedaan te worden bij de debiteur van de factuur.
  Deze instellingen zijn ook aangepast
 • Inkoopfacturen: Voor Inkoopfactuurregels kan een sjabloon aangemaakt worden waarmee de Omschrijving, BTW, Grootboekrekening, Kostensoort, Kostenplaats en Eenheid ingesteld kan worden. Het sjabloon kan ingesteld worden als standaard waardoor dit op elke Inkoopfactuurregel wordt toegepast.
 • Verkoopfacturen: Voor verkoopfactuurregels kan een sjabloon aangemaakt worden waarmee de Omschrijving, BTW, Grootboekrekening en Eenheid ingesteld kan worden. Het sjabloon kan ingesteld worden als standaard waardoor dit op elke Verkoopfactuurregel wordt toegepast.
 • Projecten: Aan de labels voor merken zijn de volgende samenvoegvelden toegevoegd:
  OrderRegelHoogte: de hoogte van het mer in mm
  OrderRegelBreedte: de breedte van het mer in mm

 


Week 7 - 2020

Verbeteringen

 • InkoopOrders: Aan de status van een inkooporder is de status "Gedeeltelijk geleverd" toegevoegd.
  Wanner de binnenkomst gedeeltelijk binnengemeld wordt dan wordt de gebruiker gevraagd of hij de status van de Inkooporder wil aanpassen naar "Gedeeltelijk geleverd".
 • InkoopOrders: Aan een Inkooporder kan opgemaakte tekst toegevoegd worden die gebruikt kan worden in de rapporten.
 • Projecten: In de web preview van een Opdracht worden de mobiele nummers van de Projectleider, Uitvoerder en Inkoper weergegeven.
 • Rapporten: Er kunnen rapporten aangemaakt worden voor een merk en een combinatie van een merk en fase.

Oplossingen

 • Algemeen: Aan een Verkooporder kan opgemaakte tekst toegevoegd worden die gebruikt kan worden in de rapporten.

 


Week 6 - 2020

Oplossingen

 • Algemeen: Bij het e-mailen vanuit een Opdracht werd de geadresseerde niet correct ingesteld.
 • Productentabel: De SearchLookup voor Werkplek werkte niet meer in tabellen met artikelen.
 • Inkoopfacturen: Bij de Inkoopfacturen konden geen Eigenschappen opgegeven worden.
 • Verkoopfacturen: Bij de Verkoopfacturen konden geen Eigenschappen opgegeven worden.
 • Export: In de exports van journaalposten voor Inkoop en Verkoop voor SnelStart werden de regels voor omzet en BTW niet correct geëxporteerd.
 • Export: De export Uren voor BouwVision is aangepast zodat een "," wordt gebruikt als decimaalscheidingsketen.
 • Import: In de import van EDI facturen kon een fout optreden waardoor de import onderbroken werd.

Verbeteringen

 • Algemeen: DevExpress is geüpdatet naar 19.1.9. Hiermee is de fout verholpen dat de Voorwaardelijke opmaak niet correct wordt getoond in zoekschermen.
 • Algemeen: De gegevensanalyse schermen zijn verbeterd.
  Gegevensanalyse heeft nu een gebruikersinterface voor het aanpassen van de draaitabel die gelijk is aan Microsoft Excel.
 • Projecten: In het sjabloon voor een fase kan een Afdeling en het aantal te plannen uren opgegeven worden.
  De te plannen uren worden dan direct toegepast op de (nieuwe) fase.
 • Rapporten: In de Rapporten in de weergave Rapporten binnen de Globale planning worden op de rapporten alleen de gegevens die zichtbaar zijn in de planning getoond.
  Wanneer er dus is gefilterd in de planning komt deze filtering ook terug in de rapporten.
 • Rapporten: In de Fase Analyse worden rapporten van het type Inkooporders weergegeven.
  Op het rapport worden automatisch de Inkooporders van de Fases in de analyse getoond.
 • Rapporten: In de Globale planning worden rapporten van het type Fases en Inkooporders weergegeven.
  Op het rapport worden automatisch de Fases en Inkooporders in de geplande Fases getoond.
 • Algemeen: Vanuit diverse zoekschermen (Aanvragen, Offertes, Opdrachten, Fases, Leveringen, Facturen, Inkooporders) kunnen direct gerelateerde Gebeurtenissen aangemaakt worden.
 • Import: In de import EDI Ketenstandaard in de bouw kunnen ingevoegde bestanden (PDF) in het EDI bericht geopend worden vanuit de wizard import.
 • Import: Wanneer bij het importen van meerder EDI bestanden een bestand niet correct is wordt de import niet meer afgebroken, maar wordt de fout gerapporteerd in de lijst met te importeren bestanden.
 • Import: Tijdens het importeren van een EDI Inkoopfactuur wordt er gecontroleerd of de crediteur van de factuur en de gekoppelde inkooporder gelijk is. Indien deze niet gelijk zijn dan wordt de gebruiker gewaarschuwd.
 • Algemeen: Het filteren via de auto filter rij wordt pas uitgevoerd bij het verlaten van de cel met het filter of wanneer op Enter wordt gedrukt.
  Dit verbeterd de performance. Voorheen werd er bij het invoeren van elk teken opnieuw gefilterd.
 • Planning: Het verschuiven van geplande uren is aangepast.
  Er kan een begin- en einddatum opgegeven worden voor de verschuiving. De verschuiving wordt berekend uit deze data.
  Wanneer één fase is geselecteerd kan de leverdatum gekopieerd worden naar de data om te verschuiven.
  De uren kunnen automatisch opnieuw gepland worden via de leverdatum (voorwaarts of achterwaarts).
 • Rapporten: In de rapporten is het mogelijk om gerelateerde gebeurtenissen te benaderen voor elk type object via de collectie 'RelatedEvents'.

 

Week 5 - 2020

Verbeteringen

 • Projecten: In de lijstweergaven voor Fases en Leveringen wordt het afleveradres van de Opdracht getoond wanneer er geen afleveradres is opgegeven voor de Fase/Levering.
 • Algemeen: In een tabel die bewerkt kan worden wordt het pull-down menu direct geopend bij het aanklikken.
  Hiervoor diende de cel in de tabel eerst aangeklikt te worden om te bewerken en daarna kon pas het pull-down menu geopend worden.
 • CRM: De gebruikersrechten "CRM - Organisaties verwijderen" is gewijzigd naar "CRM - Verwijderen".
  Wanneer de gebruiker deze rechten niet heeft, dan mag de gebruiker ook geen Personen, Contactpersonen en Werknemers verwijderen.

Oplossingen

 • Projecten: Het toevoegen van artikelen aan een levering was uitgeschakeld wanneer de gebruiker niet over de module Fasering beschikte.
 • Projecten: In de lijstweergaven van Fases werkte de invoer van de conservering niet correct.
 • Algemeen: Bij het kopiëren van waardes met CTRL + ' verloor de tabel de focus waardoor het kopiëren stopte.
  Door dit op te lossen is het kopiëren veel sneller geworden.

 


Week 3 - 2020

Verbeteringen

 • CRM: De invoer van IBAN en BIC accepteert alleen Hoofdletters en getallen. Kleine letters worden automatisch aangepast naar hoofdletters.
 • CRM: Zoekschermen voor Personen en Contactpersonen zijn herzien. Nieuwe kolommen, niet ondersteunde kolommen verwijderd, vertalingen, sortering, kolombreedtes
 • Import: In de import van een Ketenstandaard factuur wordt bij het zoeken van een artikel via SuppliersTradeItemId eerst naar artikelen gezocht binnen dezelfde leveranciers als waaraan de crediteur van de factuur is gekoppeld.
 • UrenRegistratie: Voor nieuwe Urenregistraties wordt de datum van vandaag als standaard ingesteld.
 • Import: In de import van een EDI Ketenstandaard Ordebevestiging wordt de referentie van de leverancier geïmporteerd.
 • CRM: In de koppeling met Microsoft Word wordt in het samenvoegbestand de gegevens van de persoon geëxporteerd wanneer een Klant, Debiteur, Leverancier, Crediteur een Persoon (een particuliere klant) is.
 • Inkoopfacturen: Wanneer bij een Inkoopfactuurregel een Artikel wordt opgegeven dan worden de volgende gegevens van het Artikel overgenomen: Kostensoort, Grootboek inkoop, BTW inkoop
 • InkoopOrders: In de wizard voor het genereren van Inkooporders kan nu ook opgegeven worden dat er een Inkooporder per Kostensoort wordt aangemaakt.
 • Import: Gegevens zoals Opdracht, Deelopdracht, Fase, Kostensoort, Grootboek worden uit de gekoppelde Bestelregel van de Inkooporder overgenomen.
 • Import: Bij de import van Ketenstandaard facturen wordt wanneer er een Inkooporder is opgegeven de eerste Bestelregel binnen de inkooporder gekoppeld aan de geïmporteerde Inkoopfactuurregel.
 • Import: Bij de import van Ketenstandaard facturen wordt de factuur direct op de status definitief gezet.

Oplossingen

 • Import: Wanneer in de import van een Ketenstandaard factuur de “Naam Extra” in MatrixProject niet overeenkomt met “Name2” in het EDI bestand werd een waarschuwing getoond.
 • UrenRegistratie: Wanneer een werknemer werd verwijderd, werden ook de Urenregistraties en Tijdregistraties verwijderd.
  Nu kan de werknemer niet meer verwijderd worden indien er Urenregistraties of Tijdregistraties zijn voor de werknemer.
 • Import: In de import van een EDI Ketenstandaard Ordebevestiging kon een fout optreden wanneer er geen gekoppelde inkooporder was toegekend aan de import.
 • Import: Bij de import van een Ketenstandaard orderbevestiging trad een fout op wanneer DeliveryOrPartialDelivery niet voorkomt in het te importeren bestand.
 • Conversie OrderRegistratie: Bij het importeren van Urenregistraties uit Orderregistratie werd de Offerte niet correct ingesteld wanneer de uren op een offerte waren geregistreerd.
 • Import: Bij de import van Ketenstandaard facturen werd de lijst met geïmporteerde facturen niet correct gevuld
 • Import: Bij de import van meerdere Ketenstandaard facturen werden niet alle eigenschappen van de factuur correct ingevuld.

 


Week 2 - 2020

Verbeteringen

 • Import: Bij het importeren van een Ketenstandaard factuur wordt gebruikt om de gerelateerde Opdracht op te zoeken indien geen Inkooporder is gekoppeld aan de factuur.
 • Import: Bij de import van een Ketenstandaard Factuur wordt TradeItemDescription uit de XML gebruikt als Factuurregelomschrijving wanneer er geen gekoppeld artikel is gevonden via GTIN of SuppliersTradeItemId.
 • Productentabel: Aan de artikelen kunnen alleen DXF bestanden en blocks toegevoegd worden die in de lijst voorkomen.
  Wanneer een bestand of block niet voorkomt in de list dan wordt deze in het rood aangegeven.
 • Algemeen: Aan de samenvoegvelden voor de inhoud van een e-mail zijn samenvoegvelden voor de voornaam en achternaam van de werknemer toegevoegd.
  Zie het voorbeeld e-mailsjabloon "EmailTemplate Example.html" voor de samenvoegvelden.
 • Algemeen: Aan de samenvoegvelden voor de inhoud van een e-mail is voor een Opdracht Startdatum WVB toegevoegd.
  Zie het voorbeeld e-mailsjabloon "EmailTemplate ExampleMerge.html" voor de samenvoegvelden.
 • Algemeen: Aan de samenvoegvelden voor de inhoud van een e-mail is voor een Opdracht Leverdatum toegevoegd.
  Zie het voorbeeld e-mailsjabloon "EmailTemplate ExampleMerge.html" voor de samenvoegvelden.
 • Algemeen: Aan de samenvoegvelden voor de inhoud van een e-mail is voor een Opdracht Werknemer WVB (@EMPLOYEEJOBPLANNING@) toegevoegd.
 • UrenRegistratie: Bij het dupliceren van een Tijdregistratie wordt de datum en tijd van de bronregel overgenomen.
 • CRM: Bij het e-mailen vanuit een gebeurtenis worden de externe behandelaars van de gebeurtenis toegevoegd aan de te selecteren e-mailadressen in de wizard.

Oplossingen

 • Algemeen: Enkele fouten opgelost die gemeld waren via automatische foutmelding door gebruikers.
 • CRM: Zonder de module CNC konden Leveranciers niet bewerkt worden vanuit het zoekscherm Leveranciers.
 • CRM: Bij het openen van een de eigenschappen van een Leverancier kon de fout "Sequence contains no matching element" optreden.

 


Week 1 - 2020

Verbeteringen

 • Export: Voor een SALES005 EDI factuur wordt de code van het het eerste project binnen de factuur geëxporteerd in het veld.
 • CRM: In de wizard Organisatie kunnen voor de Contactpersonen de mailingen opgegeven worden.
 • Import: Aan de import voor EDI Ketenstandaard in de bouw is het nieuwe formaat (SALES005) toegevoegd. Bij het importeren wordt het te importeren formaat (INSBOU004 of SALES005) automatisch herkend.
 • Export: Aan de export voor EDI Ketenstandaard in de bouw is het nieuwe formaat (SALES005) toegevoegd. Bij het exporteren kan er gekozen worden tussen het oude formaat (INSBOU004) of het nieuwe (SALES005) formaat.
 • Import: In de import EDI worden documenten die ingevoegd zijn in het EDI bericht geïmporteerd en opgeslagen in het documentenbeheer.
 • Export: Voor de export EDI van Orders kan er bij de Leverancier opgegeven worden welke rapporten aan het EDI bericht (embedding) toegevoegd dienen te worden.
 • Export: Voor de export EDI van Facturen kan er bij de Debiteur opgegeven worden welke rapporten aan het EDI bericht (embedding) toegevoegd dienen te worden.
 • Export: Voor de export EDI van Facturen kan er bij de Debiteur een standaard opgegeven worden.
 • Export: In de export van een EDI Factuur Ketenstandaard in de bouw wordt er als GLN "0000000000000" geëxporteerd wanneer er voor de Debiteur geen GLN is opgegeven.
 • Import: In de import van een EDI Factuur Ketenstandaard in de bouw wordt, wanneer er als GLN "0000000000000" is opgegeven, de naam gebruikt om de Crediteur op te zoeken.
 • Algemeen: Voor Inkooporders, Voorraadbeheer, etc wordt het nu ook het door MatrixKozijn berekende gewicht getoond.

 

Voor eerdere verbeteringen en oplossingen raadpleeg de documentatie: