Lokale richtingen

Met de knop ​Local directions​ worden de lokale richtingen gedefinieerd. Het lokale gebied beschrijft een polygonaal oppervlak waarin een orthogonaal lokaal X’-Y’ assenstelsel roteert onder een handmatig gedefinieerde hoek rond de lokale  Z’-as:

Orthogonal local plain located X’-Y’ coordinate system is rotated on user defined angle around local Z’ axis

 

Gedraaid lokaal assenstelsel (125,45 graden) in een d.m.v. 8-punten polygonaal gebied gedefinieerd in de 2D-Plaat applikatie:

Rotated local coordinate system (125,45 deg CCW) in 8-nodal polygonal local zone defined in 2D-Plate

 

Gedraaid lokaal assenstelsel (125,45 graden) d.m.v. 8-punten polygonaal lokaal gebied gedefinieerd in de 2D-Wand applikatie.

Een constructie binnen de 2D-Wand applikatie is volgens het globale X-Z assenstelsel, waarbij het locale coordinaten systeem voor de zelfde constructie is gebaseerd op het orthogonale X’-Y’ assenstelsel

Alle resultaten (krachten, spanningen, vereiste wapening, doorbuigingen etc.) worden gepresenteerd in het lokale X’-Y’ assenstelsel onafhankelijk van het applikatietype.

Gedraaid of lokaal assenstelsel kan gedefinieerd worden door de ingave van de polygonale lokale gebieden met de knop Local directions. Er verschijnt dan een pop-up dialoogvenster:

Local direction definition

 

Gedefinieerde rotatiehoek positief in graden, Beschrijft rotatie van vlak tegen de wijzers van de klok, in lokaal assenstelsel X’-Y’ rond de  Z’-as. De rotatiehoek kan handmatig gedefinieerd worden door handmatige invoer in invoerveld, of door het aanwijzen van twee punten met de betreffende knop.

 

Standaard situatie:

De constructie wordt gedefinieerd zonder gebruik van locale zones (default situatie) resultaten worden gepresenteerd in de lokale X’-Y’-Z’ ruimte, deze zijn uniek in de hele constructie. Default, niet gedraaid lokaal assenstelsel, parallel aan het globale assenstelselmet het 2D-Plaat applikatie. Geen gedraaid lokaal assenstelsel in het 2D-Wand applikatie, lokale X’-as is parallel aan de globale X-as, lokale Y’-as is parallel aan de globale Z-as en de lokale Z’-as is parallel aan de globale Y-as.

 

 

 

 

Default local coordinate system for 2-Plate
Default local coordinate systemfor 2D-Wall

Standaard lokaal assenstelsel voor 2-Plaat

Standaard lokaal assenstelsel voor 2-Wand

 

De constructiedelen die niet vallen onder de handmatig gedefinieerde lokale coördinaatzone(s) behoren tot de zone(s) met het standaard lokale assenstelsel.

 

Alle berekende resultaten worden gepresenteerd in de ruimte van het lokale assenstelsel X’-Y’-Z’

De definitie van de wapening wordt toegepast in het lokaal gedefinieerde X’-Y’ vlak, waar de hoofdwapening zich bevindt parallel aan de X’-as,  de verdeelwapening bevindt zich parallel aan de Y’-as.  Rotatie van het lokale assenstelsel resulteert automatisch in het roteren van de wapening.

Het is niet noodzakelijk de resultaten te herberekenen d.m.v. het FEM rekenhart in geval van (her) definitie van lokale richtingsgebieden waarbij sprake is van lineaire decompositie( eenvoudige rotatatie van lineair elastisch berekende krachten en spanningen).

Het definieren van de lokale zones verwijdert automatisch de resultaten die berekend zijn in een niet lineair proces.

Het herberekenen van FEM resultaten zal automatisch de gehele structuur re-meshen waarbij rekening gehouden wordt met de nieuwe lokale richtingsgebieden.

Presentatie van resultaten (krachten, spanningen, etc.)  waarbij gebruik gemaakt wordt van een voorafgedefineerde mesh (zonder herberekenen na definitie lokale zones) kan resulteren in gaten in de afbeelding, ten gevolge van de discontinuiteit op de grens van lokale zones.   

Discontinuous chart of bending moments Mx on boundary of local zone before re-mesh

Onderbroken grafiek van de buigende momenten Mx op de grens van de lokale zones voor de re-mesh

 

 

Discontinuous chart of bending moments Mx on boundary of local zone after re-mesh

Onderbroken grafiek van de buigende momenten Mx op de grens van de locale zones na de re-mesh

 

Discontinuous chart of As,req on boundary of local zone after re-mesh

Onderbroken grafiek van As,ben. op de grens van de lokale zone na de re-mesh